Oktober 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev i oktober 2 884 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor högre än i oktober 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 29 036 miljoner kronor. Det är 119 miljoner kronor (0,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 884 15 29 036 119 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 084 - 14 10 972 - 165 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 892 - 49 9 102 - 521 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 770 76 7 614 736 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 93 6 896 62 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 44 - 3 452 6 555
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt