Oktober 2018 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 070 miljoner kronor i oktober. Det är 57 miljoner kronor högre än i oktober 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-oktober till 83 067 miljoner kronor. Det är 2 012 miljoner kronor (2,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet hittills i år motsvarar 80,9 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-oktober till 31 115 miljoner kronor, vilket är 249 miljoner kronor (0,8 procent) lägre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för oktober uppgår till 9,7 dagar, vilket är 5,0 procent lägre än sjukpenningtalet för oktober 2017. Det beror bland annat på att fler sjukfall avslutas. Antalet pågående sjukfall som är längre än två och ett halvt år har dock ökat. En bidragande orsak har varit att den bortre tidsgränsen om maximalt 914 ersättningsdagar avskaffades den 1 februari 2016. Sjukpenningtalet för kvinnor är 89,9 procent högre än sjukpenningtalet för män i oktober. I oktober 2017 var sjukpenningtalet för kvinnor 92,8 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-oktober till 38 270 miljoner kronor. Det är 1 581 miljoner kronor (4,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2017. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i oktober till 2,0 vilket är en minskning med 20,1 procent jämfört med oktober 2017.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Oktober 2018 Oktober 2017 Förändring %
Samtliga 9,7 10,2 -5,0
- Kvinnor 12,8 13,6 -5,5
- Män 6,8 7,0 -4,1

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Oktober 2018 Oktober 2017 Förändring %
Samtliga 2,0 2,5 -20,1
- Kvinnor 2,1 2,5 -17,6
- Män 1,9 2,5 -22,4

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 070 57 83 067 - 2 012 102 621
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 108 200 31 115 - 249 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 788 - 155 38 270 - 1 581 46 909
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 229 - 21 2 359 - 146 2 876
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 78 - 19 2 359 - 61 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 4 5 951 145 901
2:1 Försäkringskassan 743 48 6 802 - 119 8 729
Övriga anslag 119 - 2 1 210 - 1 1 494
1:3 Handikappersättning 111 - 1 1 125 0 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 33 2 42
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 53 - 2 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt