Januari 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Bidrag till psykiatrin ökade i januari

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppgick i januari till 6 360 miljoner kronor, det är 581 miljoner kronor högre än föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i januari till 2 159 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i januari avser bidragen för läkemedelsförmånerna för november 2017. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. Utfallet för anslag 1:8 Bidrag till psykiatrin uppgick i januari till 1 441 miljoner kronor. Det är en ökning med 546 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen är en del av pågående satsningar på psykisk hälsa med särskilt fokus på första linjens psykiatri för barn och unga samt psykiatrisk vård för vuxna.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 32 miljoner kronor (1,8 procent) lägre än samma månad 2017. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. År 2017 var schablonbeloppet 291 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 326 kronor. År 2016 var schablonbeloppet 288 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 323 kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 360 581 6 360 581 77 696
1:4 Tandvårdsförmåner 419 - 2 419 - 2 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 165 2 159 165 26 582
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 17 - 88 17 - 88 7 096
1:8 Bidrag till psykiatri 1 441 546 1 441 546 1 755
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 727 - 32 1 727 - 32 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 34 10 34 10 2 517
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 40 16 40 16 1 509
Övriga anslag 523 - 34 523 - 34 6 210
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 3 0 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 0 6 0 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 1 11 1 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 25 0 25 0 465
1:9 Läkemedelsverket 11 0 11 0 135
1:10 E-hälsomyndigheten 7 4 7 4 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 40 1 40 1 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 7 7 89
2:3 Bidrag till WHO 38 - 1 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 6 0 6 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 4 - 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 1 0 1 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 52 - 4 52 - 4 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 - 10 9 - 10 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 79 4 79 4 1 083
5:1 Barnombudsmannen 2 0 2 0 25
5:2 Barnets rättigheter 3 - 1 3 - 1 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 36 22 36 22 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 2 0 2 0 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 42 15 42 15 607
8:1 Socialstyrelsen 41 - 1 41 - 1 659
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 49 4 49 4 684
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler - 74 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget