Januari 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Lägre utgifter för migration i januari

Utfallet för Migration blev i januari 2 035 miljoner kronor, vilket är 3 183 miljoner kronor lägre (61 procent) än i januari 2017.

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting (anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader) minskade med 3 401 miljoner kronor och utgifterna för asylsökandes boende ökade med 144 miljoner kronor. De lägre ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting beror främst på att antalet personer som söker asyl som ensamkommande barn liksom antalet som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat kraftigt. I januari förra året fanns 115 360 personer i mottagningssystemet varav 21 757 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I januari 2018 uppgick det totala antalet personer i systemet till 73 820 varav 3 783 ansökt om asyl som ensamkommande barn. Eftersom dygnskostnaden för ensamkommande barn är så mycket högre, 2 918 kr per dygn jämfört med 337 kr för övriga asylsökande, så får  förändringar i den gruppen absolut störst effekt på anslagsutfallet. Även det nya ersättningssystemet till kommuner och landsting för ensamkommande barn och unga kan påverka jämförelsen mellan åren. Från och med juli 2017 utgår bland annat ersättning för omyndiga ensamkommande som söker asyl månadsvis i efterskott istället för som tidigare kvartalsvis i förskott. Utgifterna i januari kan även bestå av utbetalningar av ersättningar för äldre ansökningar.

Asylsökande m.m. januari 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande januari 2 140 1 991 149 7,5
- varav män 1 314 1 197 117 9,8
- varav kvinnor 826 794 32 4,0
- varav ens. barn och unga 101 127 -26 -26,0

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari 2018 9 890 8 703 1 187 13,6
-varav asyl 1 818 2 359 -541 -22,9
-varav anhöriga till asylsökande 1 756 1 273 483 37,9
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 878 1 021 -143 -14,0
-varav arbetsmarknad 2 878 2 133 745 34,9

Källa: Migrationsverket

Januari 2018 December 2017 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 73 820 76 640 -2 820 -3,7
- varav ensamkommande barn och unga 3 783 4 729 -946 -20,0

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 2 035 - 3 183 2 035 - 3 183 15 748
1:1 Migrationsverket 390 12 390 12 5 316
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 451 - 3 257 1 451 - 3 257 8 101
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 69 8 69 8 960
Övriga anslag 125 54 125 54 1 372
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 3 3 3 78
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 18 6 18 6 289
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 82 40 82 40 305
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 20 6 20 6 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 2 0 2 0 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 1 1 1 1 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget