Januari 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Högre utgifter för Förbandsverksamhet i januari än föregående år

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick i januari till 2 556 miljoner kronor, det är 223 miljoner kronor (9,6 procent) högre än samma månad föregående år. Utfallet för anslaget Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 2 016 miljoner kronor, det är 147 miljoner kronor högre än i januari föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 556 223 2 556 223 53 835
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 016 147 2 016 147 34 941
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 8 - 7 8 - 7 10 816
1:8 Försvarets radioanstalt 85 6 85 6 1 106
2:1 Kustbevakningen 76 - 1 76 - 1 1 143
2:4 Krisberedskap 15 8 15 8 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 153 33 153 33 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 71 5 71 5 1 169
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
Övriga anslag 132 32 132 32 3 068
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 44 14 44 14 1 147
1:4 Forskning och teknikutveckling - 3 - 4 - 3 - 4 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 13 11 13 11 169
1:7 Officersutbildning m.m. 13 - 10 13 - 10 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 9 0 9 0 180
1:10 Nämnder m.m. 1 0 1 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 6 2 6 2 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 1 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 16 16 16 16 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. - 3 - 3 21
2:7 Statens haverikommission 3 - 1 3 - 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 26 6 26 6 393
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 4 0 59
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Senast uppdaterad: