Januari 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i januari 87 miljoner kronor. Det är 256 miljoner kronor (74,5 procent) lägre än i januari 2017.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 87 - 256 87 - 256 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 58 - 256 58 - 256 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 3 - 1 3 - 1 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 3 1 43
1:9 Svenska institutet 12 2 12 2 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 2 - 1 2 - 1 174
Övriga anslag 9 0 9 0 147
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 0 3 0 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 2 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 2 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget