Januari 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev i januari 3 326 miljoner kronor, vilket är 139 miljoner kronor (4,3 procent) högre än i januari 2017.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 3 326 139 3 326 139 45 777
1:1 Polismyndigheten 1 695 20 1 695 20 24 516
1:2 Säkerhetspolisen 101 18 101 18 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 107 - 10 107 - 10 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 51 2 51 2 677
1:5 Sveriges Domstolar 440 31 440 31 5 601
1:6 Kriminalvården 687 43 687 43 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 186 30 186 30 2 355
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 1 5 1 40
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 1 0 1 0 81
Övriga anslag 55 3 55 3 846
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 4 10 4 148
1:8 Rättsmedicinalverket 31 5 31 5 425
1:9 Gentekniknämnden 1 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 3 0 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 4 7 - 4 122
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 - 2 0 - 2 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 1 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 1 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget