Januari 2018 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. I januari ökade nettoutlåningen med 6 898 miljoner kronor.   

Utlåningen till Riksbanken har under januari tillfälligt ökat med 4 424 miljoner kronor.

Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick den 31 januari till 236 736 miljoner kronor. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och måste då ersättas med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. Beloppsgränsen får tillfälligtvis överskridas för att refinansieringen av lånen ska kunna hanteras effektivt. Eventuella överskridanden ska justeras så snart det kan ske utan att orsaka Riksbanken eller Riksgäldskontoret onödiga merkostnader. Riksgäldskontoret har dock senare, på begäran av Riksbanken, modifierat beslutet så att alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken får refinansieras till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet togs så kommer vidareutlåningen, så länge kronkursen ligger på nuvarande nivåer, att överstiga 200 miljarder kronor.

Utlåningen till CSN ökade med 1 585 miljoner kronor, vilket ökar nettoutlåningen.

Nettobehållningen på myndigheternas räntekonton minskar med 2 858 miljoner kronor i januari. Det ökar nettoutlåningen.

Kärnavfallsfonden minskade sina placeringar i Riksgäldskontoret med 1 043 miljoner kronor i januari, vilket medför att nettoutlåningen ökar.

Pensionsmyndigheten sätter in premiepensionsavgifter i Riksgäldskontoret i avvaktan på slutlig placering av premiepensionsspararna. Dessa insättningar ökade med 3 199 miljoner kronor i januari. Premiepensionsinsättningarna minskar nettoutlåningen. 

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
Riksgäldskontorets nettoutlåning 6 898 7 362 6 898 7 362 6 548
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget