Januari 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i januari 835 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor (2,1 procent) högre än i januari 2017.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 835 17 835 17 11 399
1:1 Skatteverket 561 36 561 36 7 591
1:2 Tullverket 133 - 20 133 - 20 1 862
1:3 Kronofogdemyndigheten 141 1 141 1 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget