Januari 2018 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Återbetalning av EU-avgifter under januari

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev -448 miljoner kronor, vilket är 6 183 miljoner kronor högre än i januari 2017.

Det negativa utfallet i januari beror på att Sverige fått en återbetalning från EU på tidigare inbetalda avgifter. Återbetalningen avser främst BNI-avgiften 
(-3 809 miljoner kronor). Samtidigt betalade Sverige januari månads avgift, vilken uppgick till 2 796 miljoner kronor, nettot för BNI-avgiften blev därmed
-1 013 miljoner kronor i januari. Tullavgiften uppgick till 366 miljoner kronor, vilket är 786 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Den stora skillnaden jämfört med januari 2017 beror på att återbetalningen från EU ifjol var mycket högre.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
27 Avgiften till Europeiska unionen - 448 6 183 - 448 6 183 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen - 448 6 183 - 448 6 183 39 511
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget