Januari 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i januari då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 132 miljoner kronor. Det kan jämföras med ett negativt utfall på 266 miljoner kronor i januari 2017.

Utfallet för anslag 1:1 Räntor på statsskulden uppgår i januari till -1 136 miljoner kronor. Det kan jämföras med ett utfall på -309 miljoner kronor för januari 2017. Anslaget belastades med kursförluster på 84 miljoner kronor i januari vilket var 1 310 miljoner kronor lägre jämfört med januari 2017. Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället.

Valutakursvinster som redovisas mot anslaget uppgår till 220 miljoner kronor i januari vilket är 500 miljoner kronor lägre jämfört med januari 2017. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Räntor på statsskulden i januari 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall januari 2018 Utfall januari 2017 Förändring januari
Räntor på lån i svenska kronor -733 -794 61
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 568 397 172
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -106 -131 26
Summa räntor -271 -529 259
Räntor på in- och utlåning (*) -729 -453 -276
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -220 -720 500
Kursförluster (+)/vinster (-) 84 1 394 -1 310
Övrigt 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 136 -309 -827

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 132 - 866 - 1 132 - 866 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 1 136 - 827 - 1 136 - 827 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 3 - 39 3 - 39 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget