Januari 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv uppgår till 792 miljoner kronor i januari vilket är 99 miljoner kronor (14,2 procent) högre än i januari 2017.

Utfallet för anslag 1:15 Upprustning och drift av Göta kanal uppgår i januari till 153 miljoner kronor vilket är 72 miljoner kronor (89,1 procent) högre jämfört med januari 2017. Hela det anvisade anslaget har, till skillnad från föregående år, utbetalats i januari. Det anvisade anslaget för år 2018 är också 30 miljoner kronor högre än år 2017.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 792 99 792 99 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 35 - 4 35 - 4 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 370 55 370 55 741
1:5 Näringslivsutveckling 11 - 25 11 - 25 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 153 72 153 72 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 26 8 26 8 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 196 - 7 196 - 7 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 20 5 20 5 238
1:4 Tillväxtverket 22 - 6 22 - 6 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 3 - 1 3 - 1 60
1:7 Turistfrämjande 29 - 1 29 - 1 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 20 - 6 20 - 6 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 1 0 14
1:11 Bolagsverket 4 2 4 2 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 2 11 2 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 0 0 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 11 - 6 11 - 6 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 26 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 2 0 25
2:2 Kommerskollegium 6 - 2 6 - 2 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 4 27 4 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 6 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 8 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget