Januari 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utgifterna för drift och underhåll av vägar blev 213 miljoner kronor högre

Utfallet för Kommunikationer uppgick i januari till 2 692 miljoner kronor. Det är 449 miljoner kronor (20,0 procent) högre än i januari föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 34 miljoner kronor lägre och uppgick till 937 miljoner kronor.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 250 miljoner kronor (37,2 procent) och uppgick till 920 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att utgifterna för drift och underhåll av vägar blev 213 miljoner kronor högre. I januari uppgick de till 515 miljoner kronor.  

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 2 692 449 2 692 449 56 419
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 937 - 34 937 - 34 25 513
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 920 250 920 250 21 347
1:3 Trafikverket 92 - 4 92 - 4 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 221 209 221 209 1 529
1:12 Transportstyrelsen 164 - 6 164 - 6 2 140
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 - 4 8 - 4 900
1:15 Sjöfartsstöd 117 - 5 117 - 5 1 518
Övriga anslag 233 43 233 43 2 085
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 167
1:7 Trafikavtal 94 30 94 30 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 4 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 64 6 64 6 150
1:13 Trafikanalys 4 2 4 2 68
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 0 0 42
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 9 9 9 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 0 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 0 0 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation - 4 - 4 - 4 - 4 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget