Januari 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 3 miljoner kronor (2,6 procent) högre och uppgick i januari till 127 miljoner kronor. Merparten av utgifterna avser forskning, utveckling och innovation. För januari uppgick dessa till 79 miljoner kronor vilket är en ökning med 12 miljoner kronor (17,4 procent).  

Stöd till solceller, biogas och energilagring ökade med 4 miljoner kronor jämfört med samma månad förra året.

Utgifterna för elberedskap minskade med 3 miljoner kronor (22,6 procent) och uppgick till 9 miljoner kronor. Elberedskap används för att minska riskerna för allvarliga störningar och för att öka förmågan att hantera allvarliga störningar inom elsektorn. Svenska kraftnät är ansvarig myndighet för detta.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 127 3 127 3 3 588
1:1 Statens energimyndighet 22 - 1 22 - 1 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 0 1 0 233
1:4 Energiforskning 80 12 80 12 1 478
1:7 Energiteknik 4 4 4 4 975
1:8 Elberedskap 9 - 3 9 - 3 258
Övriga anslag 10 - 9 10 - 9 331
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 1 1 1 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 8 1 8 1 121
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 1 0 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 1 0 - 1 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 8 - 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Senast uppdaterad: