Januari 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick i januari till 260 miljoner kronor, det är 44 miljoner kronor (14,5 procent) lägre än föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 260 - 44 260 - 44 10 773
1:1 Naturvårdsverket 35 1 35 1 591
1:2 Miljöövervakning m.m. 1 1 1 1 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur - 2 - 6 - 2 - 6 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 20 19 20 19 868
1:5 Miljöforskning 0 - 2 0 - 2 79
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 23 7 23 7 315
1:8 Supermiljöbilspremie 18 2 18 2 250
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 0 3 0 3 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 10 - 3 10 - 3 235
1:14 Skydd av värdefull natur 2 - 77 2 - 77 1 418
1:16 Klimatinvesteringar - 9 - 9 - 9 - 9 1 590
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 100
1:19 Elcykelpremie 350
1:20 Industriklivet 300
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 84 4 84 4 841
Övriga anslag 78 14 78 14 1 228
1:6 Kemikalieinspektionen 16 - 7 16 - 7 275
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 8 24 8 246
1:10 Klimatanpassning 3 0 3 0 214
1:13 Internationellt miljösamarbete 11 10 11 10 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 19 2 19 2 244
1:17 Elbusspremie 0 0 0 0 100
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 5 1 5 1 104
1:14 (2017) Hållbara städer 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget