Januari 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning uppgår för januari till 1 251 miljoner kronor. Det är 6 miljoner kronor (0,5 procent) högre jämfört med januari 2017.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 251 6 1 251 6 16 286
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 871 25 871 25 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 40 0 40 0 557
1:11 Finansinspektionen 41 2 41 2 603
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 206 - 24 206 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 24 1 24 1 330
Övriga anslag 68 2 68 2 1 346
1:1 Statskontoret 4 - 1 4 - 1 97
1:2 Kammarkollegiet 5 1 5 1 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 10 7 10 7 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 6 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 1 13 1 175
1:10 Bidragsfastigheter 8 4 8 4 269
1:12 Riksgäldskontoret 14 - 10 14 - 10 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 10
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 5 0 5 0 94
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 1 - 1 1 - 1 177
1:18 (2017) Statens servicecenter 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget