Januari 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgick i januari till 118 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor (14,7 procent) högre än i januari 2017.

Utfallet för anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 29 miljoner kronor högre jämfört med utfallet i januari 2017.

Det högre utfallet för anslag 1:9 motverkas delvis av lägre utfall för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Utfallet för detta anslag är 11 miljoner kronor lägre jämfört med januari 2017.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 118 15 118 15 6 952
1:4 Boverket 18 - 1 18 - 1 308
1:6 Lantmäteriet 41 1 41 1 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 11 1 - 11 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 1 300
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 29 29 29 29 3 200
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 75
Övriga anslag 29 - 3 29 - 3 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 0 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 4 0 47
2:1 Konsumentverket 13 - 1 13 - 1 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 3 0 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 0 1 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 7 - 1 7 - 1 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget