Januari 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i januari 3 479 miljoner kronor, vilket är 152 miljoner kronor lägre än i januari 2017.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 479 152 3 479 152 15 880
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 66 4 66 4 579
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 26 - 18 26 - 18 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 102 8 102 8 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 105 11 105 11 459
6:1 Riksarkivet 38 4 38 4 398
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 85 7 85 7 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 22 0 259
10:1 Filmstöd 548 5 548 5 552
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 105 - 1 105 - 1 243
13:1 Stöd till idrotten 488 7 488 7 1 954
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 088 124 1 088 124 4 348
Övriga anslag 806 1 806 1 3 254
1:1 Statens kulturråd 3 0 3 0 55
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 1 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 1 0 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 89 0 89 0 214
2:3 Statens musikverk 8 0 8 0 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 19 9 19 9 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 1 9 1 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 5 0 67
4:1 Statens konstråd 1 0 1 0 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 1 2 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 - 1 1 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 12 - 1 12 - 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 2 0 22
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 5 21 5 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 1 3 1 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 0 460 0 460
8:3 Bidrag till vissa museer 11 4 11 4 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 3 0 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 1 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 18 1 18 1 82
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 10 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 0 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 2 0 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 4 0 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 2 5 2 41
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 35
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 3 2 - 3 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 48 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 0 1 0 152
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 1 0 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 45 - 1 45 - 1 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 188
15:1 Lotteriinspektionen 3 0 3 0 51
8:4 (2017) Riksutställningar - 3 - 3 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering - 14 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget