Januari 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Högre utfall på grund av ökat stöd till vuxenutbildningen

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning uppgick till 8 892 miljoner kronor. Det är 2 209 miljoner kronor (33,1 procent) högre än för januari 2017.

Det högre utfallet förklaras främst av att statligt stöd till vuxenutbildningen blev 2 002 miljoner kronor högre. Det är en satsning för att stärka kvaliteten i utbildningarna och bredda utbudet av utbildningar. För att kunna göra detta har anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildningen ökats. Den arbetsmarknadspolitiska insatsen ”traineejobb” kommer att avskaffas, det medför att anslaget minskas. Dock har anslaget ökats mer än det minskat vilket innebär att nettoeffekten på anslaget blir en ökning.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 8 892 2 209 8 892 2 209 77 966
1:1 Statens skolverk 57 11 57 11 1 124
1:2 Statens skolinspektion 31 1 31 1 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 60 - 1 60 - 1 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 104 60 104 60 3 685
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 539 1 539 1 4 436
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 182 21 182 21 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 489 - 4 489 - 4 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 146 6 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 178 5 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 172 7 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 183 6 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 177 7 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 130 5 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 145 6 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 136 4 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 116 5 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 93 3 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 129 5 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 74 3 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 60 2 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 130 4 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 97 7 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 129 4 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 106 - 26 106 - 26 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 215 5 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 37 37 37 37 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 880 - 62 880 - 62 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 173 - 173
Övriga anslag 4 096 2 258 4 096 2 258 23 118
1:4 Sameskolstyrelsen 1 - 6 1 - 6 40
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 34 2 34 2 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 1 3 1 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 309
1:11 Bidrag till vissa studier 0 0 0 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 7 0 7 0 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 002 2 002 2 002 2 002 2 570
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 3 1 3 1 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 1 2 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 10 2 10 2 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 12 2 12 2 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 56 3 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 32 1 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 55 2 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 20 1 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 86 - 86 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå - 27 - 27 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 66 3 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 22 1 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 46 2 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 20 1 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 78 3 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 20 8 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 21 1 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 8 0 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 51 2 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 9 1 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 17 0 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 4 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 9 1 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 3 0 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 42 2 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 6 1 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 36 2 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 6 1 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 38 38 38 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 8 8 8 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 33 2 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 33 2 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 5 1 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 26 1 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 4 0 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 30 2 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 5 1 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 14 0 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 2 1 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 5 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 1 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 11 0 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 2 1 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 35 2 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 7 2 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 3 0 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 2 1 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 300 3 300 3 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 32 - 1 32 - 1 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 274 - 12 274 - 12 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 2 11 2 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 345 243 345 243 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 2 0 34
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 4 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 30 1 30 1 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 3 0 48
3:9 Sunet 7 7 7 7 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 0 0 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 1 0 1 0 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 61 - 1 61 - 1 100
4:1 Internationella program 22 - 6 22 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 27 27 27 27 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 2 1 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget