Januari 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd uppgick till 2 328 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor lägre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 346 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (366 miljoner kronor).

Utfallet för anslag 1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor i januari blev 75 miljoner kronor. Det är 60 miljoner kronor (54,3 procent) lägre än i januari 2017.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 2 328 - 9 2 328 - 9 24 353
1:1 Studiehjälp 366 15 366 15 4 092
1:2 Studiemedel 1 575 25 1 575 25 16 358
1:3 Avsättning för kreditförluster 219 - 9 219 - 9 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 75 - 60 75 - 60 141
1:8 Centrala studiestödsnämnden 64 5 64 5 869
Övriga anslag 29 15 29 15 1 015
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 11 0 11 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 0 1 0 29
1:7 Studiestartsstöd 15 15 15 15 909
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 1 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget