Januari 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick i januari till 6 139 miljoner kronor, vilket är 655 miljoner kronor (11,9 procent) högre jämfört med januari 2017.

Utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår i januari till 835 miljoner kronor vilket är 503 miljoner kronor högre än i januari 2017.

Ökade utgifter jämfört med januari föregående år förekommer också för anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (+87 miljoner kronor) samt 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. (+84 miljoner kronor). De ökade utgifterna motverkas delvis av lägre utgifter för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (-91 miljoner kronor).

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i januari 2018 jämfört med januari föregående år. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av januari till 369 808 personer, vilket är en minskning med 8 635 personer (2,3 procent) jämfört med januari 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män. Huvuddelen av minskningen avser män födda i Sverige, men även antalet utrikes födda män har minskat. Antalet inskrivna kvinnor har ökat med 2 747 personer (1,6 procent). Antalet utrikes födda kvinnor har ökat med 4 651 personer (4,9 procent). Ökningen motverkas delvis av att antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 1 904 personer (2,7 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Januari 2018 Januari 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 169 353 166 606 2 747 1,6
- varav födda i Sverige 69 791 71 695 -1 904 -2,7
- varav utrikes födda 99 562 94 911 4 651 4,9
Män 200 455 211 837 -11 382 -5,4
- varav födda i Sverige 89 278 98 846 -9 568 -9,7
- varav utrikes födda 111 177 112 991 -1 814 -1,6
Totalt antal inskrivna 369 808 378 443 -8 635 -2,3

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 139 655 6 139 655 74 084
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 603 7 603 7 8 402
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 435 87 2 435 87 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 835 503 835 503 13 422
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 476 84 1 476 84 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 77 39 77 39 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 101 - 15 101 - 15 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 506 - 91 506 - 91 5 757
1:13 Lån till körkort 151
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 19
Övriga anslag 106 40 106 40 1 212
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 9 0 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 1 3 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 4 5 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 5 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 1 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 49 6 49 6 763
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 2 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 30 30 30 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 1 1 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 1 0 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget