Januari 2018 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgick i januari till 9 405 miljoner kronor, vilket är 752 miljoner kronor (8,7 procent) högre än utfallet i januari föregående år.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen uppgår i januari till 1 231 miljoner kronor vilket är 1 071 miljoner kronor högre än utfallet i januari 2017. Det högre utfallet avser främst utbetalda bidrag till landsting i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det högre utfallet beror huvudsakligen på skillnader i utbetalningstidpunkter mellan åren.

Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår i januari till 3 249 miljoner kronor. Det är 142 miljoner kronor (4,2 procent) lägre jämfört med januari 2017. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet, som redovisas med viss eftersläpning, uppgår för december 2017 till 10,1 dagar, vilket är 7,2 procent lägre än sjukpenningtalet för december 2016.

Nedgången i sjukpenningtalet förklaras främst av att fler sjukfall avslutas tidigare. Samtidigt ökar andelen längre sjukfall. Sjukfallsstatistiken, vilken rapporteras med viss eftersläpning, visar att antalet pågående sjukfall i slutet av september 2017 totalt uppgick till 170 846. Det var en minskning med 9,4 procent från september 2016. Andelen pågående sjukfall längre än ett år var 41,1 procent vilket kan jämföras med 36,3 procent i september 2016.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för januari till 3 900 miljoner kronor. Det är 150 miljoner kronor (3,7 procent) lägre jämfört med januari 2017. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i december 2017 till 312 977. Det är en minskning med 5,5 procent jämfört med december 2016. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjukersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i december 2017 till 2,3 vilket är en minskning med 29,1 procent jämfört med december 2016.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet redovisas med viss eftersläpning och uppgick för december 2017 till 26,2 dagar. Det är en minskning med 5,9 procent jämfört med december 2016.

Sjukpenningtalet, antal dagar
December 2017 December 2016 Förändring %
Samtliga 10,1 10,8 -7,2
- Kvinnor 13,3 14,3 -6,9
- Män 6,9 7,5 -7,8

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal pågående sjukfall vid månadens slut
September 2017 September 2016 Förändring %
Samtliga 170 846 188 633 -9,4
Därav längre än ett år 70 252 68 491 2,6
Längre än ett år, andel av samtliga i procent 41,1 36,3

Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
December 2017 December 2016 Förändring %
Samtliga 312 977 331 236 -5,5
- Kvinnor 181 177 192 384 -5,8
- Män 131 800 138 852 -5,1

Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
December 2017 December 2016 Förändring %
Totalt 2,3 3,2 -29,1
- Kvinnor 2,3 3,3 -30,6
- Män 2,3 3,1 -27,6

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension respektive sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (eller förtidspension / sjukbidrag). Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar
December 2017 December 2016 Förändring %
Samtliga 26,2 27,8 -5,9
- Kvinnor 31,6 33,6 -5,9
- Män 20,9 22,1 -5,6

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 405 752 9 405 752 102 615
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 249 - 142 3 249 - 142 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 900 - 150 3 900 - 150 46 909
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 240 - 15 240 - 15 2 876
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 1 231 1 071 1 231 1 071 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 0 1 0 901
2:1 Försäkringskassan 662 - 13 662 - 13 8 733
Övriga anslag 122 1 122 1 1 485
1:3 Handikappersättning 113 0 113 0 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 3 0 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 5 0 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget