Januari 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i januari till 92,3 miljarder kronor. Det är 15,2 miljarder kronor högre än i januari 2017. Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 7,4 miljarder kronor högre och avgiften till Europeiska unionen blev 6,2 miljarder kronor högre. Utgifterna för migration blev 3,2 miljarder kronor (61,0 procent) lägre.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 262 - 51 1 262 - 51 14 531
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 78 4 78 4 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 116 - 10 116 - 10 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 52 4 52 4 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 1 - 45 1 - 45 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 6 0 6 0 97
3:1 Sametinget 2 0 2 0 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 635 - 34 635 - 34 7 779
5:1 Länsstyrelserna m.m. 224 1 224 1 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 31 30 31 30 556
6:2 Justitiekanslern 4 0 4 0 50
6:3 Datainspektionen 3 - 1 3 - 1 85
6:4 Valmyndigheten 1 0 1 0 20
6:5 Stöd till politiska partier 43 0 43 0 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 2 0 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 0 - 1 15
8:1 Presstöd 61 0 61 0 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 3 0 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 1 0 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling - 1 - 1
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 251 6 1 251 6 16 286
1:1 Statskontoret 4 - 1 4 - 1 97
1:2 Kammarkollegiet 5 1 5 1 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 10 7 10 7 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 871 25 871 25 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 6 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 1 13 1 175
1:9 Statistiska centralbyrån 40 0 40 0 557
1:10 Bidragsfastigheter 8 4 8 4 269
1:11 Finansinspektionen 41 2 41 2 603
1:12 Riksgäldskontoret 14 - 10 14 - 10 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 206 - 24 206 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 24 1 24 1 330
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 5 0 5 0 94
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 1 - 1 1 - 1 177
1:18 (2017) Statens servicecenter 0 0
3 Skatt, tull och exekution 835 17 835 17 11 399
1:1 Skatteverket 561 36 561 36 7 591
1:2 Tullverket 133 - 20 133 - 20 1 862
1:3 Kronofogdemyndigheten 141 1 141 1 1 947
4 Rättsväsendet 3 326 139 3 326 139 45 777
1:1 Polismyndigheten 1 695 20 1 695 20 24 516
1:2 Säkerhetspolisen 101 18 101 18 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 107 - 10 107 - 10 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 51 2 51 2 677
1:5 Sveriges Domstolar 440 31 440 31 5 601
1:6 Kriminalvården 687 43 687 43 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 4 10 4 148
1:8 Rättsmedicinalverket 31 5 31 5 425
1:9 Gentekniknämnden 1 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 3 0 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 4 7 - 4 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 186 30 186 30 2 355
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 1 5 1 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 - 2 0 - 2 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 1 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 1 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 1 0 1 0 81
5 Internationell samverkan 87 - 256 87 - 256 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 58 - 256 58 - 256 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 3 - 1 3 - 1 192
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 3 1 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 0 3 0 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 2 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 2 0 19
1:9 Svenska institutet 12 2 12 2 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 2 - 1 2 - 1 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 556 223 2 556 223 53 835
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 016 147 2 016 147 34 941
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 44 14 44 14 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 8 - 7 8 - 7 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling - 3 - 4 - 3 - 4 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 13 11 13 11 169
1:7 Officersutbildning m.m. 13 - 10 13 - 10 218
1:8 Försvarets radioanstalt 85 6 85 6 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 9 0 9 0 180
1:10 Nämnder m.m. 1 0 1 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 6 2 6 2 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 1 0 9
2:1 Kustbevakningen 76 - 1 76 - 1 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 16 16 16 16 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. - 3 - 3 21
2:4 Krisberedskap 15 8 15 8 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 153 33 153 33 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 71 5 71 5 1 169
2:7 Statens haverikommission 3 - 1 3 - 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 26 6 26 6 393
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 4 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
7 Internationellt bistånd 3 586 2 692 3 586 2 692 42 985
1:1 Biståndsverksamhet 3 471 2 688 3 471 2 688 41 606
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 104 4 104 4 1 171
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 1 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 0 8 0 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 0 2 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 18
8 Migration 2 035 - 3 183 2 035 - 3 183 15 748
1:1 Migrationsverket 390 12 390 12 5 316
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 451 - 3 257 1 451 - 3 257 8 101
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 3 3 3 78
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 69 8 69 8 960
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 18 6 18 6 289
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 82 40 82 40 305
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 20 6 20 6 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 2 0 2 0 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 1 1 1 1 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 360 581 6 360 581 77 696
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 3 0 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 0 6 0 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 1 11 1 143
1:4 Tandvårdsförmåner 419 - 2 419 - 2 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 165 2 159 165 26 582
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 17 - 88 17 - 88 7 096
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 25 0 25 0 465
1:8 Bidrag till psykiatri 1 441 546 1 441 546 1 755
1:9 Läkemedelsverket 11 0 11 0 135
1:10 E-hälsomyndigheten 7 4 7 4 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 40 1 40 1 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 7 7 89
2:3 Bidrag till WHO 38 - 1 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 6 0 6 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 4 - 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 1 0 1 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 52 - 4 52 - 4 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 - 10 9 - 10 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 727 - 32 1 727 - 32 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 34 10 34 10 2 517
4:6 Statens institutionsstyrelse 79 4 79 4 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 40 16 40 16 1 509
5:1 Barnombudsmannen 2 0 2 0 25
5:2 Barnets rättigheter 3 - 1 3 - 1 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 36 22 36 22 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 2 0 2 0 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 42 15 42 15 607
8:1 Socialstyrelsen 41 - 1 41 - 1 659
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 49 4 49 4 684
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler - 74 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 405 752 9 405 752 102 615
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 249 - 142 3 249 - 142 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 900 - 150 3 900 - 150 46 909
1:3 Handikappersättning 113 0 113 0 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 240 - 15 240 - 15 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 3 0 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 1 231 1 071 1 231 1 071 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 0 1 0 901
2:1 Försäkringskassan 662 - 13 662 - 13 8 733
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 5 0 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 927 6 2 927 6 34 636
1:1 Garantipension till ålderspension 1 114 - 17 1 114 - 17 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 933 - 53 933 - 53 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 748 65 748 65 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 87 8 87 8 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 45 3 45 3 556
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 771 176 7 771 176 94 586
1:1 Barnbidrag 2 288 62 2 288 62 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 839 104 3 839 104 42 959
1:3 Underhållsstöd 218 11 218 11 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 2 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 79 3 79 3 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 342 17 342 17 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 614 - 8 7 367
1:8 Bostadsbidrag 389 - 13 389 - 13 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 684 158 2 684 158 25 600
1:1 Etableringsåtgärder - 1 - 10 - 1 - 10 238
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 908 - 56 1 908 - 56 19 265
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 603 185 603 185 5 179
1:4 Hemutrustningslån 15 - 5 15 - 5 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 8 1 8 1 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 21 9 21 9 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 110 19 110 19 334
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 4 4 4 4 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 15 15 15 15 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 1 1 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 5 - 5
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 139 655 6 139 655 74 084
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 603 7 603 7 8 402
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 435 87 2 435 87 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 835 503 835 503 13 422
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 476 84 1 476 84 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 9 0 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 77 39 77 39 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 1 3 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 4 5 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 5 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 1 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 101 - 15 101 - 15 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 506 - 91 506 - 91 5 757
1:13 Lån till körkort 151
2:1 Arbetsmiljöverket 49 6 49 6 763
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 2 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 30 30 30 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 1 1 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 1 0 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 19
15 Studiestöd 2 328 - 9 2 328 - 9 24 353
1:1 Studiehjälp 366 15 366 15 4 092
1:2 Studiemedel 1 575 25 1 575 25 16 358
1:3 Avsättning för kreditförluster 219 - 9 219 - 9 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 75 - 60 75 - 60 141
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 11 0 11 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 0 1 0 29
1:7 Studiestartsstöd 15 15 15 15 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 64 5 64 5 869
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 1 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 8 892 2 209 8 892 2 209 77 966
1:1 Statens skolverk 57 11 57 11 1 124
1:2 Statens skolinspektion 31 1 31 1 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 60 - 1 60 - 1 723
1:4 Sameskolstyrelsen 1 - 6 1 - 6 40
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 104 60 104 60 3 685
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 34 2 34 2 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 539 1 539 1 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 1 3 1 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 309
1:11 Bidrag till vissa studier 0 0 0 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 7 0 7 0 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 002 2 002 2 002 2 002 2 570
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 182 21 182 21 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 3 1 3 1 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 489 - 4 489 - 4 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 1 2 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 10 2 10 2 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 12 2 12 2 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 146 6 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 178 5 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 172 7 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 183 6 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 177 7 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 130 5 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 145 6 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 136 4 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 116 5 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 93 3 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 129 5 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 74 3 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 60 2 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 130 4 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 97 7 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 129 4 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 56 3 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 32 1 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 55 2 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 20 1 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 86 - 86 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå - 27 - 27 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 66 3 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 22 1 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 46 2 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 20 1 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 78 3 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 20 8 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 21 1 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 8 0 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 51 2 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 9 1 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 17 0 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 4 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 9 1 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 3 0 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 42 2 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 6 1 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 36 2 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 6 1 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 38 38 38 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 8 8 8 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 33 2 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 33 2 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 5 1 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 26 1 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 4 0 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 30 2 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 5 1 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 14 0 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 2 1 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 5 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 1 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 11 0 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 2 1 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 35 2 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 7 2 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 3 0 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 2 1 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 300 3 300 3 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 106 - 26 106 - 26 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 32 - 1 32 - 1 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 215 5 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 37 37 37 37 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 880 - 62 880 - 62 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 274 - 12 274 - 12 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 2 11 2 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 345 243 345 243 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 2 0 34
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 4 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 30 1 30 1 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 3 0 48
3:9 Sunet 7 7 7 7 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 0 0 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 1 0 1 0 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 61 - 1 61 - 1 100
4:1 Internationella program 22 - 6 22 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 27 27 27 27 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 2 1 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 173 - 173
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 479 152 3 479 152 15 880
1:1 Statens kulturråd 3 0 3 0 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 66 4 66 4 579
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 1 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 26 - 18 26 - 18 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 1 0 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 102 8 102 8 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 89 0 89 0 214
2:3 Statens musikverk 8 0 8 0 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 19 9 19 9 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 1 9 1 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 5 0 67
4:1 Statens konstråd 1 0 1 0 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 1 2 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 - 1 1 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 12 - 1 12 - 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 2 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 105 11 105 11 459
6:1 Riksarkivet 38 4 38 4 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 5 21 5 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 1 3 1 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 85 7 85 7 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 22 0 259
8:3 Bidrag till vissa museer 11 4 11 4 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 3 0 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 1 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 18 1 18 1 82
10:1 Filmstöd 548 5 548 5 552
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 10 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 0 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 2 0 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 4 0 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 2 5 2 41
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 105 - 1 105 - 1 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 35
13:1 Stöd till idrotten 488 7 488 7 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 3 2 - 3 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 48 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 0 1 0 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 088 124 1 088 124 4 348
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 1 0 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 45 - 1 45 - 1 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 188
15:1 Lotteriinspektionen 3 0 3 0 51
8:4 (2017) Riksutställningar - 3 - 3 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering - 14 - 14
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 118 15 118 15 6 952
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 0 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:4 Boverket 18 - 1 18 - 1 308
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 4 0 47
1:6 Lantmäteriet 41 1 41 1 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 11 1 - 11 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 1 300
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 29 29 29 29 3 200
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 75
2:1 Konsumentverket 13 - 1 13 - 1 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 3 0 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 0 1 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 7 - 1 7 - 1 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
19 Regional tillväxt 109 25 109 25 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 56 18 56 18 2 100
1:2 Transportbidrag 12 - 1 12 - 1 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 41 8 41 8 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
20 Allmän miljö- och naturvård 260 - 44 260 - 44 10 773
1:1 Naturvårdsverket 35 1 35 1 591
1:2 Miljöövervakning m.m. 1 1 1 1 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur - 2 - 6 - 2 - 6 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 20 19 20 19 868
1:5 Miljöforskning 0 - 2 0 - 2 79
1:6 Kemikalieinspektionen 16 - 7 16 - 7 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 23 7 23 7 315
1:8 Supermiljöbilspremie 18 2 18 2 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 8 24 8 246
1:10 Klimatanpassning 3 0 3 0 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 0 3 0 3 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 10 - 3 10 - 3 235
1:13 Internationellt miljösamarbete 11 10 11 10 46
1:14 Skydd av värdefull natur 2 - 77 2 - 77 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 19 2 19 2 244
1:16 Klimatinvesteringar - 9 - 9 - 9 - 9 1 590
1:17 Elbusspremie 0 0 0 0 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 100
1:19 Elcykelpremie 350
1:20 Industriklivet 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 5 1 5 1 104
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 84 4 84 4 841
1:14 (2017) Hållbara städer 0 0
21 Energi 127 3 127 3 3 588
1:1 Statens energimyndighet 22 - 1 22 - 1 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 0 1 0 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 10
1:4 Energiforskning 80 12 80 12 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 1 1 1 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 8 1 8 1 121
1:7 Energiteknik 4 4 4 4 975
1:8 Elberedskap 9 - 3 9 - 3 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 1 0 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 1 0 - 1 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 8 - 8
22 Kommunikationer 2 692 449 2 692 449 56 419
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 937 - 34 937 - 34 25 513
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 920 250 920 250 21 347
1:3 Trafikverket 92 - 4 92 - 4 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 167
1:7 Trafikavtal 94 30 94 30 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 4 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 64 6 64 6 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 221 209 221 209 1 529
1:12 Transportstyrelsen 164 - 6 164 - 6 2 140
1:13 Trafikanalys 4 2 4 2 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 - 4 8 - 4 900
1:15 Sjöfartsstöd 117 - 5 117 - 5 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 0 0 42
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 9 9 9 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 0 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 0 0 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation - 4 - 4 - 4 - 4 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 792 152 792 152 19 254
1:1 Skogsstyrelsen 35 2 35 2 472
1:2 Insatser för skogsbruket 14 1 14 1 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 1 10 1 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 3 - 2 3 - 2 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 0 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 53 4 53 4 621
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 2 1 2 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 126 78 126 78 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 7 - 2 7 - 2 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 2 2 2 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 3 3 3 194
1:14 Livsmedelsverket 23 - 1 23 - 1 243
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 12 12 12 12 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 38 - 5 38 - 5 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 145 44 145 44 4 357
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 80 - 15 80 - 15 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 0 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter - 1 - 1 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 7 1 7 1 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 159 8 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 72 20 72 20 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 107
24 Näringsliv 792 99 792 99 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 20 5 20 5 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 35 - 4 35 - 4 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 370 55 370 55 741
1:4 Tillväxtverket 22 - 6 22 - 6 272
1:5 Näringslivsutveckling 11 - 25 11 - 25 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 3 - 1 3 - 1 60
1:7 Turistfrämjande 29 - 1 29 - 1 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 20 - 6 20 - 6 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 1 0 14
1:11 Bolagsverket 4 2 4 2 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 2 11 2 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 153 72 153 72 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 0 0 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 11 - 6 11 - 6 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 26 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 26 8 26 8 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 2 0 25
2:2 Kommerskollegium 6 - 2 6 - 2 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 4 27 4 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 6 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 441 9 242 441 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 8 317 429 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 342 16 342 16 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer - 5 - 5 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 583 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 132 - 866 - 1 132 - 866 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 1 136 - 827 - 1 136 - 827 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 3 - 39 3 - 39 145
27 Avgiften till Europeiska unionen - 448 6 183 - 448 6 183 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen - 448 6 183 - 448 6 183 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 77 474 10 725 77 474 10 725 992 035
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 78 606 11 591 78 606 11 591 980 690
Riksgäldskontorets nettoutlåning 6 898 7 362 6 898 7 362 6 548
Kassamässig korrigering 7 963 - 2 836 7 963 - 2 836 0
Totala utgifter 92 335 15 250 92 335 15 250 998 584
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget