September 2017 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Fortsatt höga utgifter för migrationen, regeringen föreslår höjda anslag i höständringsbudgeten

Utfallet för Migration blev i september 3 029 miljoner kronor, vilket är 1 272 miljoner kronor högre än i september 2016. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting (anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader) ökade med 1 513 miljoner kronor medan utgifterna för asylsökandes boende minskade med 315 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet uppgick för perioden januari–september till 26 673 miljoner kronor. Det är 1 737 miljoner kronor (7,0 procent) högre än samma period föregående år. Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader har ökat med 1 110 miljoner kronor. Utgifterna för asylsökandes boende har minskat med 3 127 miljoner kronor medan ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting ökat med 4 237 miljoner kronor. Orsaken till att utgifterna för boende minskat är att antalet boende i Migrationsverkets mottagningssystem minskat med 36 808 (30 procent) sedan årsskiftet.

Att ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting fortsätter att öka, trots att antalet asylsökande minskat och att ett nytt ersättningssystem trätt i kraft från och med den första juli, beror på att det finns en balans av äldre ersättningar till kommunerna. Dessa betalas ut allteftersom Migrationsverket hinner hantera dem. Det är också anledningen till att regeringen föreslagit att anslaget tillförs ytterligare cirka 6,3 miljarder kronor i höständringsbudget. Dels räknar regeringen med att Migrationsverket hinner med att hantera fler ansökningar om ersättningar än vad som tidigare antagits, dels uppgår ansökningarna om ersättning för ensamkommande barn från kommunerna till ett högre belopp än vad som antogs i den ursprungliga budgetpropositionen för 2017 och proposition vårändringsbudget för 2017.

Asylsökande m.m. januari-september 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande september 2 619 2 408 211 8,8
- varav män 1 596 1 437 159 11,1
- varav kvinnor 1 023 971 52 5,4
- varav ens. barn och unga 129 185 -56 -30,3

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-september 19 218 22 278 -3 060 -13,7
- varav män 11 618 13 395 -1 777 -13,3
- varav kvinnor 7 600 8 883 -1 283 -14,4
- varav ens. barn och unga 989 1 850 -861 -46,5
- varav pojkar 767
- varav flickor 222

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-september 2017 98 824 99 571 -747 -0,8
-varav asyl 27 706 40 707 -13 001 -31,9
-varav anhöriga till asylsökande 13 094 10 847 2 247 20,7
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 6 799 5 365 1 434 26,7
-varav arbetsmarknad 24 692 19 121 5 571 29,1

Källa: Migrationsverket

Jan-sep 2017 December 2016 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 85 900 122 708 -36 808 -30,0
- varav ensamkommande barn och unga 11 663 23 676 -12 013 -50,7

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
8 Migration 3 029 1 272 26 673 1 737 32 685
1:1 Migrationsverket 414 - 4 4 287 109 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 2 419 1 198 20 487 1 110 23 728
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 2 344 87 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 60 22 610 159 958
Övriga anslag 132 54 946 273 1 354
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 19 6 167 88 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 75 31 502 137 586
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 21 3 180 - 17 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 17 14 96 65 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget