September 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i september 1 923 miljoner kronor, vilket är 159 miljoner kronor lägre än i september föregående år.

Utfallet för det Internationella biståndet uppgick för perioden januari–september till 24 879 miljoner kronor. Det är 6 819 miljoner kronor (37,8 procent) högre än samma period föregående år. Det beror dels på att delar av det internationella biståndet för 2016 betalades ut redan i slutet av 2015 efter beslut av regeringen, dels kan utbetalningsmånaden variera från ett år till ett annat.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
7 Internationellt bistånd 1 923 - 159 24 879 6 819 36 286
1:1 Biståndsverksamhet 1 821 - 160 23 921 6 759 34 995
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 87 4 834 53 1 103
Övriga anslag 15 - 3 125 7 188
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 - 1 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 0 79 7 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 4 29 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 1 8 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget