September 2017 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev i september 4 310 miljoner kronor, vilket är 1 239 miljoner kronor högre än i september föregående år. Utgifterna för förbandsverksamhet och beredskap blev 1 317 miljoner kronor högre, vilket delvis kan bero på försvarsmaktsövning Aurora 17.

Utfallet för perioden januari–september uppgick till 31 631 miljoner kronor. Det är 3 552 miljoner kronor (19,2 procent) högre än samma period föregående år. Förutom utgifterna för anskaffning av materiel och anläggningar så har även utgifterna för förbandsverksamhet och beredskap ökat med 2 195 miljoner kronor.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 310 1 239 31 631 3 552 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 268 1 317 21 822 3 511 32 858
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 695 238 5 196 1 931 10 449
1:8 Försvarets radioanstalt 71 11 712 65 990
2:1 Kustbevakningen 89 10 843 71 1 117
2:4 Krisberedskap 25 - 7 677 56 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 91 - 3 744 43 1 072
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar - 185 - 395 - 185 - 2 311
Övriga anslag 256 70 1 584 171 2 831
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 82 52 570 121 1 133
1:4 Forskning och teknikutveckling 72 - 2 295 8 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 0 0 6 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2 0 20 4 25
1:7 Officersutbildning m.m. 29 23 146 26 212
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 19 - 2 122 - 3 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 4 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 8 0 48 - 17 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 6 1 8
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 2 2 32 23 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 6 6 21
2:7 Statens haverikommission 4 0 31 - 2 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 33 - 2 257 6 384
4:1 Elsäkerhetsverket 4 - 1 42 0 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Senast uppdaterad: