September 2017 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 408 miljoner kronor i september. För perioden januari–september uppgår den kassamässiga korrigeringen till 13 133 miljoner kronor. Det är 9 640 miljoner kronor (42,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I september påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 134 miljoner kronor. För de första nio månaderna påverkade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringsposten negativt med 59 miljoner kronor.

I september översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 2 006 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. Sammantaget hittills i år påverkas den kassamässiga korrigeringen däremot positivt med 4 768 miljoner kronor med anledning av EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret.  

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

I september redovisar Försvarsmakten 387 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För perioden januari–september redovisar Försvarsmakten i stället 2 617 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringsposten positivt.

I september redovisar Trafikverket 20 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot.  För perioden januari–september redovisar Trafikverket 3 177 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de medel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
Kassamässig korrigering 408 831 13 133 - 9 640 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget