September 2017 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

I september blev utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. negativt då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 653 miljoner kronor. Det kan jämföras med ett negativt utfall på 4 391 miljoner kronor i september 2016. Skillnaden förklaras främst av lägre inkomster från räntor på lån i svenska kronor, högre valutakursförluster samt lägre inkomster från överkurser vid emission.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–september till 6 181 miljoner kronor. Det är 6 679 miljoner kronor högre än samma period föregående år.

För perioden januari–september uppgår utgifterna för anslag 1:1 Räntor på statsskulden till 6 123 miljoner kronor. Det är 6 690 miljoner kronor högre än samma period föregående år och beror främst på att inkomster från överkurser vid emission har minskat med 6 427 miljoner kronor. När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteinkomst.

Vidare har valutakursvinsterna minskat med 1 214 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2016. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Utgifterna för kursförluster har minskat med 962 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället.

Räntor på statsskulden i september 2017 jämfört med motsvarande period 2016, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall september 2017 Utfall september 2016 Förändring september Utfall jan-sept 2017 Utfall jan-sept 2016 Skillnad 2017-2016
Räntor på lån i svenska kronor -999 -1 943 944 7 157 7 378 -220
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 170 148 22 1 554 1 486 68
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -701 -1 329 627 -6 852 -13 280 6 427
Summa räntor -1 530 -3 123 1 593 1 860 -4 416 6 275
Räntor på in- och utlåning (*) -601 -783 182 -3 444 -3 606 162
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 249 -704 953 -161 -1 375 1 214
Kursförluster (+)/vinster (-) 229 218 11 7 868 8 830 -962
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 654 -4 392 2 738 6 123 -567 6 690

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 653 2 738 6 181 6 679 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 1 654 2 738 6 123 6 690 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 59 - 10 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget