September 2017 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Högre utbetalt gårdsstöd i september och regeringen föreslår höjt anslag i höständringsbudgeten

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i september 636 miljoner kronor, vilket är 179 miljoner kronor högre än i september föregående år. Gårdsstödet blev 64,0 miljoner kronor högre.

Utfallet för perioden januari–september uppgick till 6 508 miljoner kronor. Det är 172 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Gårdsstöd m.m. har ökat med 295 miljoner kronor. I Höständringsbudget har regeringen föreslagit att anslaget ska ökas med 1 037 miljoner kronor. Skälen är att regeringen beräknar att en större del av stödet, 95 procent jämfört med tidigare 80 procent, kan betalas ut under 2017. Dessutom tror regeringen att stödet blir högre på grund av en annan växelkurs än den som ursprungligen antogs i budgetpropositionen för 2017.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 636 179 6 508 172 17 205
1:2 Insatser för skogsbruket 30 - 13 162 - 79 322
1:10 Gårdsstöd m.m. 73 64 1 146 295 6 467
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 107 48 1 204 - 20 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 52 39 657 0 2 029
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 365 14 1 820
Övriga anslag 222 40 1 974 - 39 3 084
1:1 Skogsstyrelsen 34 2 283 - 27 403
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 0 88 0 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 1 79 2 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 0 12 3 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 20 2 94 11 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 36 - 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 45 12 415 23 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 2 - 1 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 20 16 79 7 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 2 7 7 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 6 11 12 179
1:14 Livsmedelsverket 17 - 1 236 5 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 15 14 83 4 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 8 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 0 83 7 104
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 39 - 15 405 51 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. 0 - 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget