September 2017 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev i september 725 miljoner kronor, vilket är 283 miljoner kronor (64,0 procent) högre än i september föregående år. Det var främst utfallet för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur som blev högre, vilket beror på att Naturvårdsverket redovisat kostnader för skötsel av skyddade områden en månad senare i år jämfört med ifjol. Budgeten för anslaget är på samma nivå som förra året.

Utfallet för perioden januari–september uppgick till 5 261 miljoner kronor. Det är 372 miljoner kronor högre (7,6 procent) än samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
20 Allmän miljö- och naturvård 725 283 5 261 372 8 910
1:1 Naturvårdsverket 40 8 322 22 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 22 5 142 - 10 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 276 267 741 - 17 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 4 0 587 147 868
1:5 Miljöforskning 9 4 63 0 80
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 14 - 6 224 53 272
1:8 Supermiljöbilspremie 30 - 14 246 25 700
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 87 8 600 - 24 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 6 - 5 73 17 205
1:15 Skydd av värdefull natur 78 - 24 837 119 1 268
1:17 Klimatinvesteringar 47 46 303 37 1 200
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 54 - 2 492 19 713
Övriga anslag 59 - 5 632 - 15 1 021
1:6 Kemikalieinspektionen 16 - 7 181 4 258
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 15 1 161 2 227
1:10 Klimatanpassning 7 0 64 - 11 117
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 0 19 - 6 34
1:14 Hållbara städer 0 - 1 3 - 2 5
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 14 2 163 11 230
1:18 Elbusspremie 1 0 3 3 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 5 1 38 - 1 58
1:11 (2016) Inspire - 2 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget