September 2017 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i september 705 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor lägre än i september 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Kultur, medier och trossamfund uppgår för
januari–september till 11 388 miljoner kronor. Det är 592 miljoner kronor (5,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 705 - 3 11 388 592 14 521
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 1 285 96 336
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 323 8 1 394 91 1 423
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 761 13 1 007
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 44 19 239 25 396
6:1 Riksarkivet 23 - 10 302 - 2 379
8:1 Centrala museer: Myndigheter 91 - 9 818 3 1 122
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 190 2 254
10:1 Filmstöd 0 0 547 213 547
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 2 239 - 12 243
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 454 27 1 935
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 1 2 888 31 3 856
Övriga anslag 119 - 8 2 271 105 3 023
1:1 Statens kulturråd 1 1 25 - 7 44
1:3 Skapande skola 0 - 1 179 6 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 23 0 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 1 - 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 9 - 1 14
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 180 1 191
2:3 Statens musikverk 7 0 89 8 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 - 26 103 4 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 1 84 2 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 47 5 66
4:1 Statens konstråd 1 0 6 - 1 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 0 - 1 16 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 - 1 9 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 - 1 28
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 15 2 21
7:1 Riksantikvarieämbetet 18 1 167 11 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 12 - 4 69 - 3 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 45 4 58
8:4 Riksutställningar 15 12 38 14 43
8:5 Forum för levande historia 4 - 1 38 6 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 7 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 1 61 - 5 92
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 4 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 15 3 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 1 31 2 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 3 37 9 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 28 28 35
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 3 24 3 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 1 14 - 2 29
14:2 Bidrag till tolkutbildning 10 8 37 20 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 132 - 2 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 116 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 3 0 32 1 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget