September 2017 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev i september 5 926 miljoner kronor, vilket är 364 miljoner kronor högre än i september 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning uppgår för januari−september till 51 925 miljoner kronor. Det är 5 359 miljoner kronor (11,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
16 Utbildning och universitetsforskning 5 926 364 51 925 5 359 73 058
1:1 Statens skolverk 96 51 645 224 1 056
1:2 Statens skolinspektion 31 - 3 286 - 1 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 26 26 474 52 713
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 55 28 1 712 572 3 511
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 564 - 162 4 362 45 4 630
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 153 - 40 1 378 - 29 2 162
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 1 646 1 645 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 8 6 2 043 1 443 4 442
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 1 263 28 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 550 23 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 487 45 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 590 24 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 530 44 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 128 17 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 1 252 28 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 1 185 18 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 1 003 27 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 812 12 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 1 113 37 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 641 21 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 522 17 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 1 130 17 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 812 26 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 125 17 1 500
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 20 20 357 - 48 579
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 1 891 45 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 395 393 4 241 548 5 800
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 5 - 8 437 185 551
Övriga anslag 1 399 5 14 311 279 20 193
1:4 Sameskolstyrelsen - 1 - 4 31 3 41
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 16 - 48 133 - 110 263
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 7 2 113 1 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 11 62 1 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal - 1 - 3 56 - 10 295
1:11 Bidrag till vissa studier 1 - 1 12 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 2 80 5 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 759 - 188 1 454
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 25 25 99 75 480
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 14 2 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 39 39 114 114 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 3 96 1 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 12 2 114 12 147
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 483 6 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 277 4 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 476 15 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 170 3 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 772 13 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 242 4 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 575 14 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 191 3 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 394 5 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 176 3 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 - 5 178 - 4 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 69 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 671 21 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 104 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 437 10 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 79 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 148 2 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 37 1 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 73 2 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 24 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 358 13 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 51 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 306 5 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 47 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 325 6 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 69 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 281 4 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 48 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 280 8 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 40 1 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 223 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 36 1 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 258 8 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 36 1 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 119 2 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 47 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 96 2 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 297 7 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 43 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 18 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 253 0 2 374 78 3 193
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 301 7 415
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 - 1 112 6 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 10 - 9 311 97 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 - 1 20 - 1 29
3:7 Institutet för rymdfysik 4 0 40 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 25 4 253 13 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 2 - 2 31 3 46
3:10 Sunet 4 - 7 30 - 4 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 4 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 4 - 3 22 - 1 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 4 1 92 - 14 106
4:1 Internationella program 1 0 71 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 6 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 10 - 3 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget