September 2017 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgick i september till 7 918 miljoner kronor, vilket är 402 miljoner kronor (4,8 procent) lägre än utfallet i september föregående år. Det är främst utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. och anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. som är lägre.

För perioden januari–september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 77 065 miljoner kronor, vilket är 1 973 miljoner kronor (2,5 procent) lägre än motsvarande period 2016.

Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering uppgår under perioden januari–september till 28 457 miljoner kronor, vilket är 1 205 miljoner kronor (4,1 procent) lägre än utfallet för samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för september uppgick till 10,3 dagar, vilket är 4,4 procent lägre än sjukpenningtalet för september 2016.

Nedgången i sjukpenningtalet förklaras främst av att fler sjukfall avslutas tidigare. Samtidigt ökar andelen längre sjukfall. Sjukfallsstatistiken, vilken rapporteras med viss eftersläpning, visar att antalet pågående sjukfall i slutet av juli totalt uppgick till 169 298. Det var en minskning med 6,9 procent från juli 2016. Andelen pågående sjukfall längre än ett år var 41,9 procent vilket kan jämföras med 35,6 procent i juli 2016.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår under perioden januari–september till 35 908 miljoner kronor vilket är 1 260 miljoner kronor (3,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2016. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i september till 316 499. Det är en minskning med 4,8 procent jämfört med september 2016.

Sedan år 2007 har antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning minskat kontinuerligt. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjukersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i september till 2,6 vilket är en minskning med 18,0 procent jämfört med september 2016.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet uppgick för september till 26,7 dagar. Det är en minskning med 4,5 procent jämfört med september 2016.

Utgifterna för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader uppgår för perioden januari–september till 806 miljoner kronor vilket är 478 miljoner kronor (145,9 procent) högre än motsvarande period 2016. Ökningen förklaras till stor del av skillnader mellan åren i fråga om utbetalningstidpunkter för ersättningen.

Sjukpenningtalet, antal dagar
September 2017 September 2016 Förändring %
Samtliga 10,3 10,8 -4,4
- Kvinnor 13,7 14,3 -3,9
- Män 7,1 7,5 -5,3

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal pågående sjukfall vid månadens slut
Juli 2017 Juli 2016 Förändring %
Samtliga 169 298 181 751 -6,9
Därav längre än ett år 70 864 64 653 9,6
Längre än ett år, andel av samtliga i procent 41,9 35,6

Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
September 2017 September 2016 Förändring %
Samtliga 316 499 332 631 -4,8
- Kvinnor 183 429 193 611 -5,3
- Män 133 070 139 020 -4,3

Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
September 2017 September 2016 Förändring %
Totalt 2,6 3,2 -18,0
- Kvinnor 2,6 3,3 -19,8
- Män 2,6 3,1 -16,2

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension respektive sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (eller förtidspension / sjukbidrag). Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar
September 2017 September 2016 Förändring %
Samtliga 26,7 27,9 -4,5
- Kvinnor 32,2 33,8 -4,5
- Män 21,2 22,2 -4,5

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 918 - 402 77 065 - 1 973 107 081
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 2 906 - 247 28 457 - 1 205 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 942 - 141 35 908 - 1 260 48 707
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 245 - 5 2 255 - 96 3 015
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 103 - 19 2 323 - 210 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 0 806 478 810
2:1 Försäkringskassan 601 9 6 226 306 8 424
Övriga anslag 121 1 1 090 14 1 484
1:3 Handikappersättningar 113 0 1 014 8 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 28 1 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 48 5 66
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget