September 2017 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i september till 66,4 miljarder kronor. Det är 1,0 miljarder kronor högre än i september 2016. Utgifterna är högre för bland annat Försvar och samhällets krisberedskap, Migration, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering samt Allmänna bidrag till kommuner.

De totala utgifterna i statens budget för perioden januari–september uppgår till 653,4 miljarder kronor. Det är 19,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna består bland annat av högre utgifter för Försvar och samhällets krisberedskap, Internationellt bistånd, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering samt Utbildning och universitetsforskning.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 035 17 10 004 485 13 313
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 7 0 98 - 4 137
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 118 2 726 1 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 60 - 7 561 46 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 1 65 19 113
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 1 70 5 90
3:1 Sametinget 5 2 31 5 45
4:1 Regeringskansliet m.m. 528 21 5 634 297 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 228 - 8 1 967 80 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 14 - 1 69 14 92
6:2 Justitiekanslern 4 0 31 1 49
6:3 Datainspektionen 6 2 40 2 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 2
6:5 Valmyndigheten 2 0 14 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 129 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 5 3 95 1 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 9 3 15
8:1 Presstöd 45 4 432 18 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 22 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 11 0 18
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 055 - 339 11 318 322 15 284
1:1 Statskontoret 8 2 64 6 94
1:2 Kammarkollegiet 5 1 40 2 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 1 - 2 11 1 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 852 - 369 9 360 241 12 614
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 47 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 12 - 2 112 15 161
1:9 Statistiska centralbyrån 69 20 413 - 6 555
1:10 Bidragsfastigheter 10 1 122 - 16 193
1:11 Finansinspektionen 44 3 395 35 537
1:12 Riksgäldskontoret 13 - 1 192 - 11 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 - 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 1 231 21 210
1:15 Riksrevisionen 25 2 241 13 324
1:16 Finansmarknadsforskning 2 2 21 13 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 52 11 85
1:18 Statens servicecenter 0 0 2 1 3
3 Skatt, tull och exekution 873 16 8 292 91 10 986
1:1 Skatteverket 599 21 5 578 43 7 357
1:2 Tullverket 130 - 11 1 309 - 5 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 144 5 1 406 53 1 884
4 Rättsväsendet 3 103 23 31 699 1 396 43 817
1:1 Polismyndigheten 1 560 - 56 16 466 872 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 108 10 961 121 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 109 10 1 088 60 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 54 6 476 24 648
1:5 Sveriges Domstolar 377 8 3 953 70 5 520
1:6 Kriminalvården 651 58 6 286 317 8 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 7 1 77 10 111
1:8 Rättsmedicinalverket 32 0 294 14 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 30 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 6 - 4 67 - 12 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 185 - 6 1 877 - 114 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 2 - 5 39 - 7 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 - 2 10 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 25 15 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 11 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 6 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 2 1 28 26 92
5 Internationell samverkan 146 - 78 1 510 - 260 2 019
1:1 Avgifter till internationella organisationer 100 - 82 1 157 - 236 1 421
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 14 - 1 83 - 5 151
1:3 Nordiskt samarbete 0 - 1 8 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 - 1 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 24 3 33
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 0 31 - 1 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 19 - 3 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 13 0 17
1:9 Svenska institutet 8 1 78 18 120
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 8 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 13 4 88 - 35 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 310 1 239 31 631 3 552 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 268 1 317 21 822 3 511 32 858
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 82 52 570 121 1 133
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 695 238 5 196 1 931 10 449
1:4 Forskning och teknikutveckling 72 - 2 295 8 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 0 0 6 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2 0 20 4 25
1:7 Officersutbildning m.m. 29 23 146 26 212
1:8 Försvarets radioanstalt 71 11 712 65 990
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 19 - 2 122 - 3 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 4 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 8 0 48 - 17 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 6 1 8
2:1 Kustbevakningen 89 10 843 71 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 2 2 32 23 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 6 6 21
2:4 Krisberedskap 25 - 7 677 56 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 91 - 3 744 43 1 072
2:7 Statens haverikommission 4 0 31 - 2 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 33 - 2 257 6 384
4:1 Elsäkerhetsverket 4 - 1 42 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar - 185 - 395 - 185 - 2 311
7 Internationellt bistånd 1 923 - 159 24 879 6 819 36 286
1:1 Biståndsverksamhet 1 821 - 160 23 921 6 759 34 995
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 87 4 834 53 1 103
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 - 1 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 0 79 7 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 4 29 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 1 8 0 16
8 Migration 3 029 1 272 26 673 1 737 32 685
1:1 Migrationsverket 414 - 4 4 287 109 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 2 419 1 198 20 487 1 110 23 728
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 2 344 87 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 60 22 610 159 958
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 19 6 167 88 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 75 31 502 137 586
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 21 3 180 - 17 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 17 14 96 65 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 4 841 - 736 50 462 - 392 70 404
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 1 24 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering - 1 - 7 56 - 2 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 4 101 - 4 141
1:4 Tandvårdsförmåner 516 23 4 120 165 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 155 19 129 3 039 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 56 - 365 2 121 - 986 3 229
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 26 2 281 18 485
1:8 Bidrag till psykiatri 19 - 17 1 108 141 1 209
1:9 Läkemedelsverket 18 7 96 - 3 132
1:10 E-hälsomyndigheten 16 - 1 120 46 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 29 - 2 278 9 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 25 64 64 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 3 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 13 - 19 69 - 62 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 40 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 16 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 5 - 13 320 - 89 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 15 130 - 99 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 695 - 414 17 143 - 1 625 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 10 - 14 2 123 - 208 2 444
4:6 Statens institutionsstyrelse 84 4 722 29 1 012
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 28 - 70 700 92 862
5:1 Barnombudsmannen 4 1 20 - 2 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 1 15 - 12 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 13 - 1 152 9 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 23 0 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 37 - 42 350 10 547
8:1 Socialstyrelsen 41 20 411 49 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 31 9 475 51 698
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 918 - 402 77 065 - 1 973 107 081
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 2 906 - 247 28 457 - 1 205 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 942 - 141 35 908 - 1 260 48 707
1:3 Handikappersättningar 113 0 1 014 8 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 245 - 5 2 255 - 96 3 015
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 28 1 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 103 - 19 2 323 - 210 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 0 806 478 810
2:1 Försäkringskassan 601 9 6 226 306 8 424
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 48 5 66
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 870 - 106 26 049 - 961 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 103 - 64 10 038 - 587 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 948 - 34 8 681 - 314 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 691 - 19 6 184 - 151 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 86 9 747 89 954
2:1 Pensionsmyndigheten 43 2 399 1 534
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 365 292 66 996 1 847 89 491
1:1 Barnbidrag 2 288 83 20 409 689 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 465 164 31 922 922 41 697
1:3 Underhållsstöd 204 - 3 1 877 - 90 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 10 1 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 73 0 693 8 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 320 16 2 948 152 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 5 601 172 7 468
1:8 Bostadsbidrag 391 12 3 536 - 7 5 140
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 900 512 17 211 3 541 32 635
1:1 Etableringsåtgärder 6 5 149 78 209
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 272 473 10 819 2 263 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 425 86 3 978 882 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 174 - 37 1 774 304 3 599
1:5 Hemutrustningslån 16 - 3 180 32 332
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 7 - 2 76 3 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 1 49 6 63
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - 3 - 13 186 - 29 248
4:1 Åtgärder mot segregation 2 2 2 2 50
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 864 - 107 53 210 - 759 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 720 30 6 171 417 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 204 - 53 20 816 - 1 222 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 696 5 6 303 - 17 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 430 - 52 12 769 - 7 18 405
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 2 89 5 118
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 85 30 743 458 1 181
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 0 27 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 44 - 4 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 42 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 95 - 31 948 - 276 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 503 - 46 4 567 - 167 6 216
2:1 Arbetsmiljöverket 66 0 567 32 738
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 22 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 30 - 2 31 - 2 33
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 41 7 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 1 24 14 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
15 Studiestöd 2 106 25 14 287 257 22 434
1:1 Studiehjälp 296 10 2 404 72 3 428
1:2 Studiemedel 1 514 1 9 530 246 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 213 0 1 378 47 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 283 - 167 369
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 39 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 18 - 2 27
1:7 Studiestartsstöd 5 5 6 6 448
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 9 620 54 830
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 10 1 14
16 Utbildning och universitetsforskning 5 926 364 51 925 5 359 73 058
1:1 Statens skolverk 96 51 645 224 1 056
1:2 Statens skolinspektion 31 - 3 286 - 1 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 26 26 474 52 713
1:4 Sameskolstyrelsen - 1 - 4 31 3 41
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 55 28 1 712 572 3 511
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 16 - 48 133 - 110 263
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 564 - 162 4 362 45 4 630
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 7 2 113 1 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 11 62 1 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal - 1 - 3 56 - 10 295
1:11 Bidrag till vissa studier 1 - 1 12 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 2 80 5 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 759 - 188 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 153 - 40 1 378 - 29 2 162
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 25 25 99 75 480
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 1 646 1 645 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 14 2 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 8 6 2 043 1 443 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 39 39 114 114 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 3 96 1 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 12 2 114 12 147
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 1 263 28 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 550 23 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 487 45 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 590 24 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 530 44 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 128 17 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 1 252 28 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 1 185 18 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 1 003 27 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 812 12 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 1 113 37 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 641 21 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 522 17 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 1 130 17 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 812 26 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 125 17 1 500
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 483 6 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 277 4 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 476 15 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 170 3 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 772 13 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 242 4 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 575 14 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 191 3 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 394 5 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 176 3 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 - 5 178 - 4 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 69 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 671 21 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 104 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 437 10 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 79 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 148 2 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 37 1 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 73 2 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 24 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 358 13 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 51 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 306 5 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 47 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 325 6 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 69 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 281 4 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 48 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 280 8 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 40 1 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 223 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 36 1 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 258 8 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 36 1 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 119 2 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 47 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 96 2 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 297 7 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 43 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 18 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 253 0 2 374 78 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 20 20 357 - 48 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 301 7 415
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 1 891 45 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 395 393 4 241 548 5 800
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 - 1 112 6 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 10 - 9 311 97 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 - 1 20 - 1 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 5 - 8 437 185 551
3:7 Institutet för rymdfysik 4 0 40 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 25 4 253 13 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 2 - 2 31 3 46
3:10 Sunet 4 - 7 30 - 4 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 4 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 4 - 3 22 - 1 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 4 1 92 - 14 106
4:1 Internationella program 1 0 71 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 6 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 10 - 3 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 705 - 3 11 388 592 14 521
1:1 Statens kulturråd 1 1 25 - 7 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 1 285 96 336
1:3 Skapande skola 0 - 1 179 6 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 23 0 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 1 - 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 323 8 1 394 91 1 423
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 9 - 1 14
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 761 13 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 180 1 191
2:3 Statens musikverk 7 0 89 8 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 - 26 103 4 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 1 84 2 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 47 5 66
4:1 Statens konstråd 1 0 6 - 1 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 0 - 1 16 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 - 1 9 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 - 1 28
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 15 2 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 44 19 239 25 396
6:1 Riksarkivet 23 - 10 302 - 2 379
7:1 Riksantikvarieämbetet 18 1 167 11 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 12 - 4 69 - 3 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 91 - 9 818 3 1 122
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 190 2 254
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 45 4 58
8:4 Riksutställningar 15 12 38 14 43
8:5 Forum för levande historia 4 - 1 38 6 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 7 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 1 61 - 5 92
10:1 Filmstöd 0 0 547 213 547
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 4 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 15 3 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 1 31 2 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 3 37 9 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 2 239 - 12 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 28 28 35
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 454 27 1 935
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 3 24 3 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 1 14 - 2 29
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 1 2 888 31 3 856
14:2 Bidrag till tolkutbildning 10 8 37 20 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 132 - 2 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 116 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 3 0 32 1 50
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 116 35 1 050 299 6 755
1:1 Bostadspolitisk utveckling 3 3 8 0 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 18 3 151 - 1 244
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 2 32 - 1 46
1:6 Lantmäteriet 49 7 408 26 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 0 55 54 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 24 24 222 222 2 700
2:1 Konsumentverket 12 1 110 8 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 31 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 15 3 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0 1 - 3
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 4
2:1 (2016) Marknadsdomstolen 0 - 7
19 Regional tillväxt 259 105 1 621 108 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 116 28 765 - 78 1 558
1:2 Transportbidrag 46 5 266 - 11 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 97 72 591 182 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 0 16
20 Allmän miljö- och naturvård 725 283 5 261 372 8 910
1:1 Naturvårdsverket 40 8 322 22 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 22 5 142 - 10 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 276 267 741 - 17 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 4 0 587 147 868
1:5 Miljöforskning 9 4 63 0 80
1:6 Kemikalieinspektionen 16 - 7 181 4 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 14 - 6 224 53 272
1:8 Supermiljöbilspremie 30 - 14 246 25 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 15 1 161 2 227
1:10 Klimatanpassning 7 0 64 - 11 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 87 8 600 - 24 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 6 - 5 73 17 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 0 19 - 6 34
1:14 Hållbara städer 0 - 1 3 - 2 5
1:15 Skydd av värdefull natur 78 - 24 837 119 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 14 2 163 11 230
1:17 Klimatinvesteringar 47 46 303 37 1 200
1:18 Elbusspremie 1 0 3 3 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 5 1 38 - 1 58
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 54 - 2 492 19 713
1:11 (2016) Inspire - 2 - 14
21 Energi 160 - 99 1 825 22 2 877
1:1 Statens energimyndighet 25 5 213 10 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 8 - 4 153 - 13 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 0 5 - 2 10
1:4 Energiforskning 98 5 927 36 1 421
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 25 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 3 1 11 2 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 9 2 80 7 119
1:8 Energiteknik 1 - 99 241 5 440
1:9 Elberedskap 13 1 104 - 8 255
1:10 Avgifter till internationella organisationer 0 0 20 4 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 2 - 1 21 5 25
22 Kommunikationer 4 476 - 289 34 884 2 708 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 632 138 13 934 1 556 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 008 103 14 007 598 21 556
1:3 Trafikverket 96 2 906 20 1 305
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 - 150 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 - 75 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 9 68 6 83
1:7 Trafikavtal 84 27 633 75 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 36 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 16 16 172 128 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 284 - 483 1 423 285 1 449
1:12 Transportstyrelsen 143 - 1 1 525 79 2 093
1:13 Trafikanalys 4 0 39 - 5 65
1:14 Trängselskatt i Göteborg 15 - 95 576 161 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 154 7 1 130 10 1 632
2:1 Post- och telestyrelsen 2 0 21 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 14 7 97 14 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 - 1 9 0 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 1 11 2 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 6 - 7 44 - 9 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 8 6 35 8 75
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 636 179 6 508 172 17 205
1:1 Skogsstyrelsen 34 2 283 - 27 403
1:2 Insatser för skogsbruket 30 - 13 162 - 79 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 0 88 0 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 1 79 2 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 0 12 3 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 20 2 94 11 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 36 - 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 45 12 415 23 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 2 - 1 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 73 64 1 146 295 6 467
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 20 16 79 7 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 2 7 7 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 6 11 12 179
1:14 Livsmedelsverket 17 - 1 236 5 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 15 14 83 4 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 107 48 1 204 - 20 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 52 39 657 0 2 029
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 8 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 0 83 7 104
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 365 14 1 820
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 39 - 15 405 51 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. 0 - 140
24 Näringsliv 445 35 4 197 24 6 456
1:1 Verket för innovationssystem 15 0 165 8 222
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 277 34 1 408 - 240 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 630 8 630
1:4 Tillväxtverket 21 2 198 1 273
1:5 Näringslivsutveckling 5 - 22 334 - 2 460
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 35 - 18 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 90 - 15 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 3 150 13 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 7 1 14
1:11 Bolagsverket 2 0 15 - 2 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 10 1 108 - 1 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 50 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 11 2 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 - 5 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 3 20 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 232 23 309
1:21 Patent- och registreringsverket 26 26 221 221 316
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 18 1 25
2:2 Kommerskollegium 6 - 2 57 - 1 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 26 - 8 250 - 16 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 1 49 6 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 23 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten 0 - 15
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 - 1
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 79 175 9 162 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 70 993 3 733 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 2 927 178 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 5 250 5 250 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 653 2 738 6 181 6 679 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 1 654 2 738 6 123 6 690 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 59 - 10 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 935 - 414 15 388 - 4 816 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 935 - 414 15 388 - 4 816 29 586
Förändring av anslagsbehållningar - 7 019
Förändring av anslagsbehållningar - 6 958
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 61
Summa utgiftsområden 71 863 5 421 670 691 36 383 970 730
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 73 516 2 683 664 510 29 703 954 323
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 5 835 - 5 216 - 30 398 - 7 461 8 226
Kassamässig korrigering 408 831 13 133 - 9 640 0
Totala utgifter 66 437 1 036 653 426 19 281 978 955
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget