Augusti 2017 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg i augusti blev 5 518 miljoner kronor, vilket är 823 miljoner kronor högre än i juli 2016. Ökningen avser delvis bidrag till landsting (302 miljoner kronor) för förlossningsvård och kvinnors hälsa. Dessa bidrag finansieras från anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Vidare förekommer ökade bidragsutbetalningar från bland annat anslagen 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna (221 miljoner kronor) och 1:8 Bidrag till psykiatri (99 miljoner kronor).

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–augusti till 45 621 miljoner kronor. Det är 344 miljoner kronor (0,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår under perioden januari–augusti till 16 970 miljoner kronor, vilket är 2 884 miljoner kronor (20,5 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras delvis av att bidragsutbetalningarna till landstingen för läkemedelsförmånerna var 1 994 miljoner kronor högre i januari 2017 jämfört med januari 2016. I januari 2016 utbetalades inte något bidrag för läkemedelsförmånerna eftersom regeringen beslutade om att tidigarelägga denna betalning till 2015. Vidare har bidragsutbetalningarna under innevarande år ökat mot bakgrund av överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag för kostnaderna för läkemedelsförmånerna år 2016 respektive 2017.  

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår för perioden
januari–augusti till 2 065 miljoner kronor vilket är 621 miljoner kronor (33,1 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att anslaget finansierade den engångsvisa satsningen på särskilt angelägna insatser i hälso- och sjukvården som betalades ut i februari 2016 med 1 000 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår för perioden januari–augusti till 15 447 miljoner kronor vilket är 1 210 miljoner kronor (7,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Under perioden januari–augusti 2016 uppgick utfallet för anslag 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet (2016) till 1 000 miljoner kronor. Anslaget finansierade statsbidrag till bland annat landstingen för att arbeta med att öka samordningen och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Satsningen avslutades 2016 och därmed påverkar utfallet 2016 skillnaden mellan åren.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 518 823 45 621 344 70 404
1:4 Tandvårdsförmåner 338 24 3 605 142 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 221 16 970 2 884 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 313 296 2 065 - 621 3 229
1:8 Bidrag till psykiatri 100 99 1 090 158 1 209
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 089 58 15 447 - 1 210 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 53 14 2 113 - 194 2 444
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 83 41 672 162 862
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
Övriga anslag 384 70 3 660 23 5 829
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 0 20 0 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 2 57 4 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 0 89 0 141
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 51 22 256 16 485
1:9 Läkemedelsverket 8 - 1 78 - 11 132
1:10 E-hälsomyndigheten 17 21 105 46 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 4 249 12 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 - 11 57 39 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 3 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 3 2 55 - 43 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 1 36 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 14 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 8 - 12 315 - 75 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 8 - 7 120 - 84 267
4:6 Statens institutionsstyrelse 81 2 638 25 1 012
5:1 Barnombudsmannen 3 1 16 - 3 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 1 15 - 11 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 18 14 140 9 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 2 0 20 - 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 35 9 313 52 547
8:1 Socialstyrelsen 27 8 370 29 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 57 15 443 41 698
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget