Augusti 2017 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Antalet asylsökande ökade med 19,7 procent jämfört med augusti 2016.

Utfallet för Migration blev i augusti 2 219 miljoner kronor, vilket är 571 miljoner kronor högre än i augusti 2016. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting (anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader) ökade med 1 006 miljoner kronor medan utgifterna för asylsökandes boende minskade med 463 miljoner kronor. Antalet asylsökande i augusti var 19,7 procent högre än i augusti 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgick för perioden januari-augusti till 23 644 miljoner kronor. Det är 465 miljoner kronor (2,0 procent) högre än samma period föregående år. Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader har minskat med 88 miljoner kronor. Utgifterna för asylsökandes boende har minskat med 2 812 miljoner kronor medan ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting ökat med 2 724 miljoner kronor.

Orsaken till att utgifterna för asylsökandes boende är lägre beror på att antalet boende i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat. Jämfört med december 2016 har antalet boende minskat med 28,2 procent.  

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har ökat totalt sett för perioden januari–augusti men minskat under juli–augusti. Orsaken är att utbetalningarna till kommunerna för ensamkommande har blivit lägre. Detta är dels en följd av att alla platsöverenskommelser med kommunerna för ensamkommande sagts upp med anledning av det nya ersättningssystemet som trädde i kraft den första juli 2017 och dels att antalet ensamkommande minskat med 43,8 procent. Detta motverkas av att det finns en balans av ersättningar till kommunerna som ännu inte har betalats ut.

Asylsökande m.m. januari-augusti 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande augusti 2 841 2 374 467 19,7
- varav män 1 705 1 390 315 22,7
- varav kvinnor 1 136 984 152 15,4
- varav ens. barn och unga 153 145 8 5,5

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-augusti 16 591 19 870 -3 279 -16,5
- varav män 10 016 11 958 -1 942 -16,2
- varav kvinnor 6 575 7 912 -1 337 -16,9
- varav ens. barn och unga 867 1 665 -798 -47,9
- varav pojkar 687
- varav flickor 180

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-augusti 2017 86 595 87 889 -1 294 -1,5
-varav asyl 23 183 34 478 -11 295 -32,8
-varav anhöriga till asylsökande 11 513 9 451 2 062 21,8
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 5 825 4 690 1 135 24,2
-varav arbetsmarknad 22 198 17 946 4 252 23,7

Källa: Migrationsverket

Jan-aug 2017 December 2016 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 88 220 122 708 -34 488 -28,2
- varav ensamkommande barn och unga 13 316 23 676 -10 360 -43,8

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
8 Migration 2 219 571 23 644 465 32 685
1:1 Migrationsverket 367 0 3 873 113 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 716 543 18 068 - 88 23 728
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 - 2 340 84 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 49 11 550 137 958
Övriga anslag 86 20 813 219 1 354
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 12 6 148 81 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 50 8 427 106 586
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 18 3 160 - 19 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 6 4 79 51 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget