Augusti 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Högre utbetalningar av bistånd i augusti jämfört med 2016

Utfallet för Internationellt bistånd blev i augusti 1 706 miljoner kronor, vilket är 603 miljoner kronor högre än i augusti föregående år. Det är främst utbetalningarna till multilaterala och internationella organisationer som blivit högre, vilket beror på månadsförskjutningar. Motsvarande utbetalning i juli var 537 miljoner lägre.

Utfallet för det Internationella biståndet uppgick för perioden januari–augusti till 22 956 miljoner kronor. Det är 6 978 miljoner kronor (43,7 procent) högre än samma period föregående år. Det beror dels på att delar av det internationella biståndet för 2016 betalades ut redan i slutet av 2015 efter beslut av regeringen, dels kan utbetalningsmånaden variera från ett år till ett annat. Budgeten för 2017 är på ungefär samma nivå som 2016.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
7 Internationellt bistånd 1 706 603 22 956 6 978 36 286
1:1 Biståndsverksamhet 1 609 596 22 100 6 919 34 995
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 83 - 4 747 49 1 103
Övriga anslag 15 11 110 9 188
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 8 - 2 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 4 70 7 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 8 25 4 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 6 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget