Augusti 2017 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Lägre utgifter för försvaret i augusti men 2,3 miljarder kronor högre de första åtta månaderna 2017

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev i augusti 2 133 miljoner kronor, vilket är 642 miljoner kronor lägre än i augusti föregående år. Utgifterna för anskaffning av materiel och anläggningar blev 723 miljoner kronor lägre, vilket beror på månadsförskjutningar. Utgifterna för anskaffning har ökat med 1 693 miljoner kronor de första åtta månaderna.

Utfallet för perioden januari–augusti uppgick till 27 322 miljoner kronor. Det är 2 313 miljoner kronor (9,2 procent) högre än samma period föregående år. Förutom utgifterna för anskaffning av materiel och anläggningar så har även utgifterna för förbandsverksamhet och beredskap ökat med 2 195 miljoner kronor.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 133 - 642 27 322 2 313 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 1 775 35 18 553 2 195 32 858
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 9 - 724 4 500 1 693 10 449
1:8 Försvarets radioanstalt 55 5 641 54 990
2:1 Kustbevakningen 80 10 755 62 1 117
2:4 Krisberedskap 6 - 2 652 63 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 67 3 653 45 1 072
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar - 17 - 1 916
Övriga anslag 141 48 1 328 101 2 831
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 55 29 488 69 1 133
1:4 Forskning och teknikutveckling 18 15 223 11 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 6 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2 0 17 4 25
1:7 Officersutbildning m.m. 9 - 3 118 3 212
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 13 1 103 - 1 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 4 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 5 - 1 40 - 16 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 5 0 8
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 1 1 30 21 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 2 2 6 6 21
2:7 Statens haverikommission 3 0 27 - 2 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 4 225 8 384
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 37 0 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget