Augusti 2017 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i augusti 333 miljoner kronor. Det är 267 miljoner kronor högre än i augusti 2016 och beror i huvudsak på månadsförskjutningar.Det är framför allt utfallet för anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer som är högre. Huvuddelen av anslaget finansierar avgiften till Förenta Nationerna (FN). Utbetalningsmånad för avgifterna kan variera från år till år. Belastningen på anslaget påverkas av valutafluktuationer och av antalet freds- och säkerhetsfrämjande insatser.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari-augusti till 1 364 miljoner kronor. Det är 182 miljoner kronor (11,8 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
5 Internationell samverkan 333 267 1 364 - 182 2 019
1:1 Avgifter till internationella organisationer 288 278 1 057 - 155 1 421
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 15 5 69 - 4 151
1:9 Svenska institutet 8 2 70 17 120
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 8 - 19 75 - 39 174
Övriga anslag 14 0 91 - 1 154
1:3 Nordiskt samarbete 1 1 8 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 - 1 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 21 3 33
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 26 0 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 - 3 17 - 3 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 11 0 17
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 7 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget