Augusti 2017 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev i augusti 2 615 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor högre än i augusti 2016. Det högre utfallet består till största delen av högre utgifter för 1:6 Kriminalvården. Utfallet för 1:12 Rättsliga biträden m.m. är lägre än i augusti 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–augusti till 28 596 miljoner kronor. Det är 1 373 miljoner kronor (5,0 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för 1:1 Polismyndigheten. Även utgifterna för 1:6 Kriminalvården är högre. Utgifterna för 1:12 Rättsliga biträden är lägre för perioden jämfört med samma period föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
4 Rättsväsendet 2 615 42 28 596 1 373 43 817
1:1 Polismyndigheten 1 319 6 14 906 927 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 87 10 853 111 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 79 2 979 50 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 44 - 1 422 18 648
1:5 Sveriges Domstolar 301 5 3 576 62 5 520
1:6 Kriminalvården 583 46 5 635 259 8 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 135 - 37 1 692 - 108 2 989
Övriga anslag 66 12 533 53 926
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 2 70 9 111
1:8 Rättsmedicinalverket 35 3 261 14 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 27 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 4 - 1 61 - 9 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 5 37 - 2 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 8 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 23 14 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 10 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 6 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 1 1 26 25 92
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget