Augusti 2017 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i augusti 850 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor högre än i augusti 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–augusti till 7 419 miljoner kronor. Det är 75 miljoner kronor (1,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
3 Skatt, tull och exekution 850 35 7 419 75 10 986
1:1 Skatteverket 597 25 4 979 21 7 357
1:2 Tullverket 132 - 5 1 179 5 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 121 16 1 261 48 1 884
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget