Augusti 2017 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 1 629 miljoner kronor i augusti. Det är 1 405 miljoner kronor lägre än i augusti 2016.

Avgiften för perioden januari–augusti uppgick till 12 453 miljoner kronor. Det är 4 401 miljoner kronor (26,1 procent) lägre än samma period föregående år. Det låga utfallet beror på återbetalningen av tidigare inbetalda avgifter som Sverige fick från EU i januari.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
27 Avgiften till Europeiska unionen 1 629 - 1 405 12 453 - 4 401 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 1 629 - 1 405 12 453 - 4 401 29 586
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget