Augusti 2017 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. uppgick i augusti till 315 miljoner kronor vilket är 105 miljoner kronor lägre än utfallet i augusti 2016.

För perioden januari–augusti uppgår utgifterna för anslag 1:1 Räntor på statsskulden till 7 776 miljoner kronor. Det är 3 951 miljoner kronor (103,3 procent) högre än samma period föregående år och beror främst att inkomster från överkurser vid emission har minskat med 5 800 miljoner kronor. När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteinkomst.

Åt motsatt håll verkar ränteutgifter på lån i svenska kronor som minskat med 1 164 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Vidare har kursförlusterna minskat med 973 miljoner kronor. Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället.

Räntor på statsskulden i augusti 2017 jämfört med motsvarande period 2016, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall augusti 2017 Utfall augusti 2016 Förändring augusti Utfall jan-aug 2017 Utfall jan-aug 2016 Skillnad 2017-2016
Räntor på lån i svenska kronor 1 336 1 985 -649 8 156 9 320 -1 164
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 204 167 37 1 384 1 338 46
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -632 -2 162 1 530 -6 151 -11 951 5 800
Summa räntor 908 -10 918 3 389 -1 293 4 682
Räntor på in- och utlåning (*) -250 -177 -72 -2 842 -2 823 -19
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -832 42 -874 -410 -671 261
Kursförluster (+)/vinster (-) 487 564 -77 7 639 8 612 -973
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 313 419 -105 7 776 3 825 3 951

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
26 Statsskuldsräntor m.m. 315 - 105 7 834 3 941 16 468
1:1 Räntor på statsskulden 313 - 105 7 776 3 951 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 1 58 - 10 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget