Augusti 2017 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Stöd med anledning av flyktingsituationen bidrar till högre utfall

Allmänna bidrag till kommuner blev 8 797 miljoner kronor, vilket är 1 018 miljoner kronor högre än i juli 2016.

För perioden januari–augusti uppgår utfallet till 70 379 miljoner kronor. Det är 8 144 miljoner kronor (13,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområdet består till den allra största delen av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Fram till och med augusti har Skatteverket betalat ut 63 105 miljoner kronor, vilket är åtta tolftedelar av årsbudgeten. Det är 3 318 miljoner kronor (5,5 procent) mer än samma period föregående år.

Ett nytt anslag har uppförts under utgiftsområdet 2017. Det är anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Utfallet på anslaget för januari-augusti är 4 667 miljoner kronor, vilket motsvarar åtta tolftedelar av årsbudgeten.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 70 379 8 144 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 63 105 3 318 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 2 601 159 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 4 667 4 667 7 000
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget