Augusti 2017 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Investeringar och underhåll av vägar och järnvägar

Utfallet för Kommunikationer blev i augusti 4 184 miljoner kronor, vilket är 37 miljoner kronor lägre än i augusti 2016. Det är vanligt att utgifterna inom utgiftsområdet varierar mellan månaderna. Därför är det ofta mer rättvisande att analysera utgifterna för flera månader sammantaget.

För perioden januari–augusti uppgår utfallet till 30 409 miljoner kronor. Det är 2 997 miljoner kronor (10,9 procent) högre än samma period föregående år.

Hittills i år är utfallet för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 12 302 miljoner kronor, vilket är 1 419 miljoner kronor (13,0 procent) högre än motsvarande period 2016. Av detta är 4 611 miljoner kronor större järnvägsinvesteringar i nationell plan och 2 449 miljoner kronor större väginvesteringar i nationell plan.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur uppgår för perioden januari–augusti till 11 999 miljoner kronor, vilket är 496 miljoner kronor (4,3 procent) högre än samma period 2016. Vidmakthållande av väg uppgår till 7 266 miljoner kronor och Vidmakthållande av järnväg till 4 642 miljoner kronor hittills i år.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
22 Kommunikationer 4 184 37 30 409 2 997 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 687 - 279 12 302 1 419 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 877 203 11 999 496 21 556
1:3 Trafikverket 70 15 810 18 1 305
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 70 - 80 1 139 768 1 449
1:12 Transportstyrelsen 197 11 1 382 80 2 093
1:14 Trängselskatt i Göteborg 173 161 561 256 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 130 - 9 976 3 1 632
Övriga anslag 119 14 1 240 - 41 1 972
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 - 150 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 - 75 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 1 - 9 68 15 83
1:7 Trafikavtal 87 20 549 48 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 32 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 5 4 156 112 150
1:13 Trafikanalys 2 - 2 36 - 5 65
2:1 Post- och telestyrelsen 5 0 19 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 - 1 83 7 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 6 1 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 0 9 2 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 3 1 38 - 3 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 2 1 28 3 75
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget