Augusti 2017 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev i augusti 138 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor högre än i augusti 2016.

För januari–augusti uppgår utfallet till 1 665 miljoner kronor. Det är 121 miljoner kronor (7,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
21 Energi 138 11 1 665 121 2 877
1:1 Statens energimyndighet 17 - 8 188 5 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 9 - 2 145 - 9 233
1:4 Energiforskning 86 33 829 30 1 421
1:8 Energiteknik 1 - 1 240 105 440
1:9 Elberedskap 14 - 7 91 - 8 255
Övriga anslag 12 - 6 173 - 2 247
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 1 4 - 2 10
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 16 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 8 1 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 10 1 71 5 119
1:10 Avgifter till internationella organisationer 0 0 20 4 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 1 1 19 6 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget