Augusti 2017 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev i augusti 245 miljoner kronor, vilket är 375 miljoner kronor (60,5 procent) lägre än i augusti föregående år. Det var främst utfallet för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur som blev lågt. Budgeten för anslaget är dock på samma nivå som förra året.

Utfallet för perioden januari–augusti uppgick till 4 536 miljoner kronor. Det är 89 miljoner kronor högre (2,0 procent) än samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
20 Allmän miljö- och naturvård 245 - 375 4 536 89 8 910
1:1 Naturvårdsverket 11 - 7 282 14 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 9 2 120 - 15 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 17 - 286 464 - 284 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 15 11 583 147 868
1:5 Miljöforskning 0 0 54 - 5 80
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 3 209 59 272
1:8 Supermiljöbilspremie 43 13 217 39 700
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 1 - 71 513 - 33 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 7 - 4 68 22 205
1:15 Skydd av värdefull natur 15 - 27 759 143 1 268
1:17 Klimatinvesteringar 11 - 6 257 - 9 1 200
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 46 - 2 438 21 713
Övriga anslag 58 - 1 573 - 10 1 021
1:6 Kemikalieinspektionen 18 0 165 10 258
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 16 - 3 146 1 227
1:10 Klimatanpassning 7 - 2 58 - 11 117
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 17 - 6 34
1:14 Hållbara städer 0 0 3 - 1 5
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 12 0 149 9 230
1:18 Elbusspremie 0 0 3 2 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 4 4 33 - 3 58
1:11 (2016) Inspire - 1 - 12
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget