Augusti 2017 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik och fastighetsförvaltning.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning i augusti blev 1 417 miljoner kronor, vilket är 440 miljoner kronor högre än i augusti 2016. Ökningen avser framför allt anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–augusti till 10 264 miljoner kronor. Det är 661 miljoner kronor (6,9 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. och förklaras av huvudsakligen av skillnader mellan åren i fråga om betalningstidpunkter för särskild löneskatt.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 417 440 10 264 661 15 284
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 253 424 8 509 610 12 614
1:9 Statistiska centralbyrån 24 5 343 - 26 555
1:11 Finansinspektionen 42 8 351 31 537
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 20 210
1:15 Riksrevisionen 27 - 4 216 11 324
Övriga anslag 71 8 614 16 1 043
1:1 Statskontoret 8 2 56 3 94
1:2 Kammarkollegiet 4 1 36 2 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 2 12 2 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 - 2 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 41 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 11 2 100 17 161
1:10 Bidragsfastigheter 15 - 1 113 - 17 193
1:12 Riksgäldskontoret 18 1 179 - 10 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 - 1 10
1:16 Finansmarknadsforskning 5 4 19 11 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 4 - 1 44 10 85
1:18 Statens servicecenter 0 0 2 1 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget