Augusti 2017 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgick i augusti till 110 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor högre än i augusti 2016. Ökningen avser huvudsakligen anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgår för perioden januari–augusti till 934 miljoner kronor. Det är 264 miljoner kronor (39,4 procent) högre än samma period föregående år.

De ökade utgifterna avser främst anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer som ökat med 54 miljoner kronor samt 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande som ökat med 198 miljoner kronor. Dessa anslag uppfördes på statens budget förra året, men hade inget utfall under perioden januari–augusti 2016.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 110 30 934 264 6 755
1:4 Boverket 16 0 133 - 4 244
1:6 Lantmäteriet 44 0 359 19 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 0 0 54 54 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 29 29 198 198 2 700
Övriga anslag 21 0 190 - 3 457
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 4 - 3 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 29 2 46
2:1 Konsumentverket 11 1 98 7 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 27 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 0 13 2 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1 1 - 3
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 3
2:1 (2016) Marknadsdomstolen - 1 - 7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget