Augusti 2017 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i augusti 375 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor högre än i augusti 2016. Det är framför allt utfallet för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter som är högre.

Utfallet för utgiftsområdet Kultur, medier och trossamfund uppgår för
januari–augusti till 10 684 miljoner kronor. Det är 595 miljoner kronor (5,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 375 42 10 684 595 14 521
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 5 5 283 97 336
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 - 3 1 071 84 1 423
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 679 12 1 007
6:1 Riksarkivet 32 - 6 279 8 379
8:1 Centrala museer: Myndigheter 85 1 727 12 1 122
10:1 Filmstöd 0 0 547 212 547
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 239 - 10 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 28 28 35
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 454 27 1 935
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 888 32 3 856
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 132 - 2 175
Övriga anslag 166 45 2 357 96 3 463
1:1 Statens kulturråd 0 - 2 24 - 8 44
1:3 Skapande skola 0 - 4 179 7 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 5 0 20 0 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 1 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 8 - 1 14
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 179 1 191
2:3 Statens musikverk 8 1 82 8 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 25 24 96 30 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 1 75 4 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 1 42 4 66
4:1 Statens konstråd 1 0 6 - 1 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 1 16 2 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 - 1 28
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 14 1 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 19 8 195 5 396
7:1 Riksantikvarieämbetet 20 1 150 10 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 20 11 56 1 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 169 2 254
8:3 Bidrag till vissa museer 4 0 42 4 58
8:4 Riksutställningar 2 0 23 1 43
8:5 Forum för levande historia 3 0 34 6 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 6 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 60 - 4 92
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 4 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 14 3 22
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 27 1 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 0 31 5 42
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 2 23 6 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 0 12 - 3 29
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 2 27 13 59
14:4 Särskilt utbildningsstöd 1 0 116 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 3 1 29 1 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget